Tidslinjen for forløbet

2006-2010
Retssag om udmeldelse til Kolonihaveforbundet.
A/H Søndergården tabte til Højesteret grundet manglende bevisførelse i forhold til klausulen/stavnsbindingen.
Beslutningen om udmeldelse af Kolonihaveforbundet er aldrig omgjort på en generalforsamling i A/H Søndergården. I den igangværende sag (2023) krævede Kolonihaveforbundet en ny afstemning om udmeldelse fra A/H Søndergården, denne blev udført efter gældende retningslinjer i 2020.

2013-2015
A/H Søndergårdens bestyrelse oprettede et udvalg, som skulle fremme fordelene for andelshaverne i Kolonihaveforbundet. I den forbindelse opstod der kontakter med andre andelshaver der var i lignende situationer.
De gange A/H Søndergården anmodet om rådgivning fra Kolonihaveforbundet for at høre, hvordan vi som andelshaver skulle forholde os til regler for lejet grunde. Kolonihaveforbundets svar var at de ikke kunne hjælpe os, da vi var en andelshaveforening, men at vi kunne tilkøbe os ekstra ydelser udover kontingentet.

2017
Der blev taget kontakt til advokat Rasmus Hoffery Nielsen (efterfølgende: advokat) fra Jon Palle Buhl, hvor højesteretsdommen i 2010 blev drøftet. I denne forbindelse tilgik nye oplysninger/beviser til sagen.

2018
Kolonihaveforbundet varslede kontingentstigninger fra det ene år til det andet, og A/H Søndergårdens kontingent steg fra kr. 91.000 til kr. 125.000, og det er fortsat er stigende. A/H Søndergården tilmeldte sig et andelsudvalg, der var nedsat i Kolonihaveforbundet i håb om at kunne få etableret et samarbejde på tværs, for derigennem at bedre forholdene for andelshaverne i Kolonihaveforbundet. Det første møde blev afholdt den 2. juli, hvor der bl.a. blev stillet nedenstående spørgsmål:

– Hvad er formålet med andelsudvalget? (det havde eksisteret i 3 år og det var ikke muligt, at få udleveret referater fra de foregående møder)
– Er alle medlemmerne af andelsudvalget aflønnet af Kolonihaveforbundet?
– Hvordan kan det være, at Kolonihaveforbundet ikke følger sine egne regler for udmeldelse?

A/H Søndergården fik aldrig svar på de stillede spørgsmål, men det resulterede i, at Kolonihaveforbundet nedlagde andelsudvalget.

I Kolonihaveforbundets haveblad fra marts 2023 står der, at: ”Andelsudvalget er i skrivende stund ikke nedsat”. Det betyder, efter A/H Søndergårdens vurdering, at andelshaverne ikke har muligheden for at være medlem på lige fod med de andre medlemmer i Kolonihaveforbundet. Vi er medlemmer “ uden stemmer “ i et medlemsdemokrati – og Kolonihaveforbundet er derfor af navn men ikke af gavn.
A/H Søndergården har af flere omgange efterspurgt en redegørelse fra Kolonihaveforbundet om, hvilke fordele andelshaverne har af medlemskabet.
Det blev afdækket, at andelshaver udgjorde ca. 7% af Kolonihaveforbundets medlemmer.

Efter andelsudvalget var nedlagt, fik et bestyrelsesmedlem fra A/H Søndergården personligt besøg i deres kolonihave fra Kolonihave-forbundet. Jann Dahlgaard fra A/H Kildegaarden og Susan Andreasen fra A/H Tjørnebjerg (begge aflønnet af Kolonihaveforbundet). De oplyste, at A/H Søndergården ikke måtte være kritiske over for Kolonihaveforbundet, og vejledte i den forbindelse om en positiv tilgang fremover.
Derefter tog A/H Søndergården kontakt til kolonihaver på Sjælland ved personligt fremmøde for derved at få medlemmerne i tale. I den forbindelse kunne vi konstatere, at mange af de bestyrelser, som er nedsat i kolonihaverne, er aflønnet af Kolonihaveforbundet.
Bestyrelsesmedlemmer fra A/H Søndergården blev ligeledes tilbudt betaling for at deltage i andelsudvalget, hvilket blev afvist på det bestemteste.

2019
Ved A/H Søndergårdens ordinære generalforsamling blev der stemt for forslaget om at benytte vores advokat til at føre sagen mod Kolonihaveforbundet, hvilket blev vedtaget.

2019-2022
Dialogmøder med Kolonihaveforbundet og dialog over mails grundet COVID19.

På første dialogmøde deltog fra Kolonihaveforbundet: Daværende direktør, Ditte Jensen, og daværende formand Preben Jacobsen. Fra A/H Søndergården deltog bestyrelsesmedlemmer fra A/H Søndergården: Lisbeth Svalling og Henrik Langemark. Derudover deltog vores advokat samt Lotte Langemark (sidstnævnte som alment medlem uden stemmeret i bestyrelsessammenhæng).

Direktøren og formanden for Kolonihaveforbundet kunne ikke tage stilling til de i forvejen fremsendte spørgsmål til Kolonihaveforbundet vedrørende udmeldelse, forskelsbehandling og det vi tolker som stavnsbinding. De henviste til muligheden for, at vi kunne få foretræde for Kolonihaveforbundets forretningsudvalg.

På det andet møde med forretningsudvalget deltog estimeret set 12 medlemmer af udvalget, men de kunne ligeledes ikke træffe beslutninger om de i forvejen fremsendte spørgsmål (se ovenstående). De henviste til, at A/H Søndergården kunne stille forslag til Kolonihaveforbundets kongres i 2021 (udskudt til 2022 grundet COVID19). Inden da blev A/H Søndergården nødsaget til at gennemføre en ny afstemning om udmeldelsen af Kolonihaveforbundet på den ordinære generalforsamling.

A/H Søndergården skulle afholde sin ordinære generalforsamling den 25. april 2020, (men grundet COVID19blev den rykket til den 3. september 2020). Her stemte 87% af de 213 personlige fremmødte medlemmer for en udmeldelse af Kolonihaveforbundet. Alle Kolonihaveforbundets regler blev overholdt i forbindelse med afstemningen. Den daværende formand for Kolonihaveforbundet Preben Jacobsen og Amy Lauridsen fra Kreds 1 var til stede og overværede afstemningen.

Kreds 1 modtog anmodningen fra A/H Søndergården angående forslaget/udmeldelse til kongressen i september, den 25.-26. april 2022 inden Kreds 1 repræsentantskabsmøde den 27. april 2022. Anmodningen om forslaget/udmeldelse blev fremsendt på mail samt afleveret personligt i Kreds 1’s fysiske postkasse.

A/H Søndergården modtog referatet fra kreds 1’s repræsentantskabsmøde, hvilket bar præg af misinformation i forhold til A/H Søndergårdens henvendelse til kongressen:

– Misinformation startede med, at den daværende direktør for Kolonihaveforbundet, Ditte Jensen, mente at forslag til kongressen senest skulle være kredsen i hænde den 1. januar 2022, mens Amy Lauridsen fra Kreds 1 oplyste, at det var den 27. april 2022 der var skæringsdatoen, hvilket senere blev godkendt.
– Bestyrelsen for A/H Søndergården samt dennes advokat brugte uforholdsmæssigt meget tid på ovenstående afklaring, hvilket var afgørende for afholdelsen af A/H Søndergården generalforsamling, hvor ønsket om forslag/udmeldelse til kongressen skulle godkendes.
– Da vi modtog Kreds1’s referat var misinformationen markant, da de havde forvekslet A/H Søndergården med Pilegården og sat A/H Søndergårdens advokat på til at føre sagen for Pilegården. Vi fik aldrig svar på baggrunden for denne misinformation.
– A/H Søndergårdens advokat henvendte sig til Amy Lauridsen fra Kreds 1 samt daværende formand Preben Jacobsen i håb om at få dette rettet. Vi modtog aldrig svar eller rettelser. Vores forslag til kongressen blev dog godkendt til fremlæggelse på kongressen.

A/H Søndergården ønskede at deltage personligt på kongressen, men Kolonihaveforbundet var ikke samarbejdsvillige. Efter en længere proces fik A/H Søndergårdens advokat afslutningsvis mulighed for at fremlægge forslaget til kongressen elektronisk via TEAMS. Kongressen blev afholdt i Aalborg den 9.-11. september 2022.
– A/H Søndergården blev informeret om, at forslaget om udmeldelse til kongressen blev nedstemt, men modtog ingen begrundelse herfor.
– A/H Søndergården fik, ad omveje, information fra en af kongresmedlemmerne, der kunne oplyse, at det var hovedbestyrelsen, der havde anbefalet et ”nej” til forslaget. A/H Søndergårdens advokat henvendte sig efterfølgende til hovedbestyrelsen for at få belyst baggrunden samt de drøftelser der måtte ligge til grund for denne beslutning, men beklageligvis uden resultat.

2023
A/H Søndergården har i samråd med advokat Rasmus Hoffery Nielsen nu valgt at stævne Kolonihaveforbundet. Sagen omhandler Kolonihaveforbundets udøvelse af en markant og tydelig forskelsbehandling af sine medlemmer for så vidt angår udmeldelse af forbundet samt fastholdelse af en ældgammel og utidssvarende klausul, der for evigt stavnsbinder og fastholder A/H Søndergården til Kolonihaveforbundet.

Læs hele stævningen på A/H Søndergårdens hjemmeside. Kontakt: Henrik Langemark, mail: langemark@yahoo.com, mobil : 2973 1956. for mere information. Alt kan dokumenteres.

Med venlig hilsen A/H Søndergården,  bestyrelsen

Her kan du læse alle indlæg om retssagen mellem Kolonihaveforbundet og AH Søndergaarden