Tilstede: Marianne, Randi, Nicklas, Dorthe, Adi, Karin, Martin, Peter, Erik, Randi, Mette.

Dagsorden

1.     Godkendelse af dagsorden

2.     Godkendelse af referat fra 8. Juni bestyrelsesmøde

3.     Meddelelser fra formanden

4.     Regnskab

5.     Meddelelse fra udvalg mm:

5.1.Dræn, vand og kloak

5.2  Trafik- og gadebelysning

5.3  Vurderings- og byggesager

5.4  Hjemmeside

5.5  Broen og materialegården

5.6  Foreningshus, legeplads

5.7  Sociale arrangementer

5.8  Renovation, gartner, fællesarealer

5.9  Købmandsbutikken

5.10 Salg/overdragelse af haver

6.     Dato for Generalforsamling 2018 samt datoer for bestyrelsesmøder

7.     Haveforeningens 60 åtd fødselsdag

8.     Eventuelt


1.     Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen er godkendt.

2.     Godkendelse af referat fra 8.juni bestyrelsesmøde – referatet er godkendt.

3.     Meddelelser fra formanden;

Bachersmindevej nye bro blev inviet i dag- fra Søndergården deltog formand og kasserer til en fin og hyggelig reception med en god stemning.

Det er tid for nye elektroder til hjertestarter, bestyrelsen sørger for dette inden udløb af garantien

Campingvogn er nu fjernet af ejer selv, efter henvendelse fra bestyrelsen.

Kolonihaveforbundets ’Vejledning til bestyrelser og haveforeninger om kontakt med medlemmerne’. Bestyrelsen synes, at det er et fint materiale til inspiration.

Henvendelse fra medlemmer vedr. et træ hos nabo. I flg. vedtægterne er der hjemmel for at træet fjernes, da det gør skade på andres havelod. Bestyrelsen taler med ejeren af træet og medbringer en skriftlig henstilling om fjernelse af træet og en tidsfrist for udførelsen.

Henvendelse vedr. plankeværk, hvor der ønskes en permanent dispensation. Bestyrelsen har rettet henvendelse til kommunen, der fastholder et grønt udseende i fritidsområder.  Et flertal i Bestyrelsen blev enige om, at anmodningen ikke kan imødekommes. Der kan gives midlertidig dispentation indtil ny hæk er vokset op, og max 3 år.

4.     Regnskab.Ser fint ud. Regnskabet er godkendt.

5.     Meddelelse fra udvalg mm:

5.1. Dræn, vand og kloak;

Etape 1 ( det nordlige vestligehjørne) i gangsættes. Bestyrelsen bakker op om drænudvalgets tilbud fra Øens Kloakmester samt Eltel, og arbejdet i gangsættes inden for ca 4 uger.

Rotter er et stigene problem. Den kommunale skadedyrs kontrol har opstillet giftkasser, men uden succes. Bestyrelsen undersøger alternativer for rottebekæmpelse. Alle medlemmer har pligt til til at kontakte kommunen, hvis de ser rotter på deres grund, enten via Dragør kommunens hjemmeside eller direkte til Tårnby kommune.

5.2  Trafik- og gadebelysning: Hajtænder- materialet er nu kommet og ligger klar, det nåede desværre ikke frem til Arbejdsdagen. Bestyrelsen  laver et opslag om  frivillig arbejdsdag om fastbrænding af hajtænder. Har man lyst til at deltage, så henvend dig til Bestyrelsen allerede nu.
Der skal opsættes et trafikskilt med forkørselsret og et skilt med max akseltryk ved indgangen til foreningen.
Hvis man vil rekvirere en taxa til foreningshuset er adressen: Hovedstien 39

5.3  Vurderings- og byggesager: Der har været en vurderingssag i sommerferien. To er på vej.

En byggetilladelse gælder et år fra udstedelsen, og byggeriet skal være påbegyndt inden for dette år.

5.4  Hjemmeside – booking af foreningshuset  vil fra årsskiftet blive elektronisk, mere information kommer.

5.5  Broen og materialegården. Der er et ønske om, at der bliver sat en bænk op i området foran indgangen til badebroen, så man kan sidde og nyde udsigten. Bestyrelsen undersøger muligheden hos kommunen.

5.6  Foreningshus, legeplads. Se punkt 7.
Der bliver indkøbt en projekter til foreningshuset ( der allerede et stort lærred)

5.7  Sociale arrangementer:
Den 11.juni var fælles arbejdsdag. Det var en super god og hyggelig dag, hvor mange arbejsopgaver blev klaret – tak til alle for deres store indsats. Alle er velkomne til at deltage i den fælles arbejdsdag, hvor man lære andre at kende, spiser god mad og hygger sig og giver arbejdsopgaverne en skalle.

Sankt Hans aften var en fin aften med mange deltagere store og små og der blev sunget, som traditionen byder.  Der er faste brandvagter, som tilser bålet hele aftenen og natten.

Loppemarkedet var en stor succes og der var stor tilslutning til cafeén med de gode frikadeller og andre lækkerier. Vejret var dog skiftende.

Grillaften var festlig og hyggelig med 66 tilmeldte – selv om der kom en ordentlig byge.

Der blev lavet et spontan arrangement over Facebook, at man kunne mødes i materialegården og se det kvindelige fodbold landshold spille, og ca 15 deltog.

5.8  Renovation, gartner, fællesarealer;
Tiltag til ny dagrenovation. Der er foretaget en optælling af dagrenovation over en periode, og 218 poser i uge 32 er det højeste antal til dato. Der arbejdes videre med sagen, da der er mange penge at spare for foreningen. Der er informationsmøde om Dagrenovationsordning den 5.september.
Kort status på mødet med de nye frivillige indenfor gartner området og mange mødte frem, der blev lavet en intro til materialegården og redskaber. Mange grupperede sig og valgte forskellige områder, som hver gruppe ville være ansvarlige for. Der er etableret et nyt gartnerrum ved materialegården til haveredskaber. Dejligt med den store tilslutning. Har man lyst til at blive en del af ’The green (dream)-team’ så kontakt bestyrelsen.

5.9  Købmandsbutikken. Bestyrelsen fik en fin henvendelse fra købmanden om at supplere forretningen med andet, da han er økonomisk ufordret.  Bestyrelsen har været i dialog med købmanden og ønsker konkret dokumentation på hans planer samt hvilke myndighedskrav der stilles.

5.10  Salg/overdragelse af haver. Velkommen til nye medlemmer; Ahornstien 11,  Birkestien 19, Daddelstien 1, Elmestien 11 og Cederstien 5 samt Birkestien 20.

6.   Haveforeningens 60 års fødselsdag. Der blev brainstormet og der var enighed om at det skal fejres en lørdag i august 2018.

7 . Eventuelt

Belysning af skilt til indkørsel til foreningen og ved haveoversigten i opslagsskabet tages op på næste møde.

Skal der søges fonde til en kombineret legeplads og  ældre/voksen aktivitets område?

Næste bestyrelsesmøde er den 14/9. kl 18.00

Mødet sluttede 22.15

Referent Mette