Tilstede: Marianne, Adi, Erik, Janusz, Søren, Per, Randi, Henrik, Nichklas, Mette

Dagsorden:
1.Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra d.21.06.2018
3. Meddelelser fra formanden:
4. Regnskab
5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.
5.1. Dræn, vand, kloak:
5.2. Trafik- og gadebelysning:
5.3. Vurderings- og byggesager
5.4. Hjemmeside
5.5. Broen og materialegården
5.6. Foreningshus, legeplads
5.7. Sociale arrangementer
5.8. Renovation, gartner, fællesarealer
5.9. Købmandsbutikken
5.10. Salg og overdragelser af haver
6. Foreningens 60 års fødselsdag: Endelig plan for festen
7. Evt.

1.Godkendelse af dagsorden: Der bliver fremover tilføjet punkt 5.11 nyt fra kolonihaveforbundet. Dagsordenen er godkendt.
2. Godkendelse af referat fra d.21.06.2018. Er godkendt.
3. Meddelelser fra formanden:
Opfølgning på skraldespande på baggrund af henvendelse fra medlem. Bestyrelsen har været i dialog med kommunen og er blevet orienteret om, at der er ændringer på vej januar 2019 i Dragør kommunen, hvorfor disse ændringer afventes.
Medlemmerne opfordres til at sætte deres affaldssække i fx en murerbalje/letvægts ukrudtsposer, når affaldssækken sættes ud på vejen, så dyrene ikke kan rive sækkene op.
Hjertestarter: Begge kurser oprettes der er ca. 60 tilmeldte fordelt på tirsdag d.20/8 og onsdag 21/8.
Henvendelse fra et medlem om indkøb af nye plastmøbler til foreningshuset og etablering af en dør i den nordvendte side. Bestyrelsen arbejder videre med sagen frem mod en ny sæson 2019.
Vedr. medlems forespørgelse om at der indkøbes en stor grill, som medlemmerne kan låne i forbindelse med leje af foreningshuset. Bestyrelsen enige om at denne anmodning ikke imødekommes. Der har været en henvendelse fra et medlem, som mener at indeværende valuarvurdering ikke er lovlig. Bestyrelsen kan meddele at valuar vurderingen, godkendt på generalforsamlingen 2018, er fuldt lovlig.
Hjertestarteren er blevet brugt en gang i sommer og er fuld funktionsdygtig.
4. Regnskab: Der er intet nyt.
5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.:
5.1. Dræn, vand, kloak:
Der indkaldes snarest til Drænudvalgs møde.
Vandaflæsning: D.28.09.18 aflæses vandet og alle vandmålere skal være tilgængelige. Fra medio august til d.28.09.18 kan medlemmer selv aflæse vand og sende en mail til kasserer Randi Luthmann.
5.2. Trafik- og gadebelysning:
Ind- og udkørsel fra foreningen har fået bedre betingelser.
Projektet med fartbegrænsning genoptages, når afbrændingsforbuddet ophæves.
5.3. Vurderings- og byggesager:
Der foretaget 4 vurderinger siden sidste bestyrelsesmøde og godkendt 2 byggesager og to sager afventer godkendelse.
Der henstilles til, at der tages hensyn til foreningens veje og anlæg ved byggeri og brugen af tunge køretøjer undgås i det omfang det er muligt.
5.4. Hjemmeside: Intet nyt.
5.5. Broen og materialegården:
Der er ved at blive etableret nye omklædningsrum til broen og etablering af flere bænke til ophold på broen.
Der opsættes en bænk på land ved broen – så man kan nyde udsigten over sundet.
Broen tages ind den første weekend i oktober d.5.-7.oktober.
5.6. Foreningshus, legeplads: Intet nyt.
5.7. Sociale arrangementer:
Arbejdsweekend var fin, mange projekter blev ordnet og der var en god stemning.
Loppemarked gik godt, men der var ikke så mange som havde købt boder, men der var fint salg i boderne.
En stor tak til de flittige frivillige, som ydede en stor indsats både til loppemarkedet og arbejdsweekenden.
5.8. Renovation, gartner, fællesarealer. Intet nyt.
5.9. Købmandsbutikken. Intet nyt
5.10. Salg og overdragelser af haver.
Velkommen til de nye medlemmer på Fyrrestien 7 og 8, Ahorns stien 5 og Granstien 21.
5.11. Nyt fra kolonihaveforbundet.
Udvalget for Adelshaver arbejder på, at der skal være frivillighed i forhold til medlemskab af Kolonihaveforbundet.
6. Foreningens 60 års fødselsdag:
206 tilmeldte til morgenbord
301 tilmeldte til aftenarrangement
7. Evt. Gennemgang af TO-Do listen

Mødet sluttede kl.21.23. Næste bestyrelsesmøde holdes torsdag d.20.september 2018 – kl.18.

Referent
Mette