Tilstede: Marianne, Adi, Erik, Karin, Per, Randi, Mette.
Afbud: Dorte, Martin.

Dagsorden:

1.Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra d.09.11. 2017
3. Meddelelser fra formanden
4. Regnskab
5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.:
5.1. Dræn, vand, kloak
5.2. Trafik- og gadebelysning
5.3. Vurderings- og byggesager
5.4. Hjemmeside
5.5. Broen og materialegården
5.6. Foreningshus, legeplads
5.7. Sociale arrangementer:
5.8. Renovation, gartner, fællesarealer
5.9. Købmandsbutikken
5.10. Salg og overdragelser af haver
6. Foreningens 60 års fødselsdag
7. Generalforsamlingen
8. Evt.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Referat:

1.Godkendelse af dagsorden. Dagsorden er godkendt.

2. Godkendelse af referat fra d.09.11. 2017
Pkt.5.1 Rettes til: ”Bestyrelsen opfordrer alle (’sine’ slettes) forenings medlemmer om at bidrage og forholde sig til Dragør Kommunes kystsikringsprojekt ved …” .

3. Meddelelser fra formanden
– Martin har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejde med øjeblikkelig virkning og Adi, som er suppleant, stedfortræder for Martin.

– Bolius.dk har spurt om bestyrelsen er interesseret i at lægge deres link om kompostering på hjemmesiden – bestyrelsen takker nej.

4. Regnskab
Gennemgang af regnskabet ved Time Vision Lars Bastholm. Det ser fint ud. Der er åbnet en konto i Sydbank, da en statsobligation er blevet udtrukket. P.t. er der negative renter på statsobligationer og beløbet indsættes derfor på en bankkontor.

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.:

5.1. Dræn, vand, kloak
– opfølgning dræn; der laves et pilotprojekt i den nordlige ende af haveforeningen og derefter vurderes efterfølgende næste tiltag. OBS Ved nybyggeri kontakt da drænudvalget for reetablering eller nyt dræn.

– opfølgning på åbent møde 6/2 vedr. Diger i Hollænderhallen. Det var et fint og meget informativt møde.
Bestyrelsen opfordrer alle foreningens medlemmer til at skrive store, som små ideer og tanker på mail og face book til Dragør Kommune – om hvad et dige på 4 meter ud for vores haveforening vil betyde for vores adgang til badebro og udsyn. Deadline d.25.02.18. E-mail-adressen: diger@dragoer.dk  eller facebook: digeridragør.
Bestyrelsen har fået svar på en henvendelse, Dragør kommune skriver: ”Der vil komme en yderligere høring af foreningen, når der bliver lavet et konkret projekt for diget foran Søndergården. Her vil de lokale forhold omkring brugen af diget, badebroen og mulige indbliksgener, så vi får det bedst mulige grundlag for at lave et dige foreningen bliver tilfredse med.”
Bestyrelsen udformer et brev på vegne af bestyrelsen – som sendes til Dragør Kommunen.

5.2. Trafik- og gadebelysning

5.3. Vurderings- og byggesager
Ingen vurderinger siden sidst.
Der er indkommet flere byggeansøgninger. Medlemmerne må påregne en behandlingstid på 3-6 måneder og bestyrelsen opfordrer til, at der fremsendes færdige entreprenør tegninger til foreningens byggeudvalg.

5.4. Hjemmeside

5.5. Broen og materialegården

5.6. Foreningshus, legeplads:
– Elektronisk booking fungerer super fint til foreningshuset.
– Tre tilbud på tagreparation er indhentet, og det bedste tilbud er valgt og det forventes, at arbejdet i gangsættes i foråret.

5.7. Sociale arrangementer
– der er flaghejsning søndag den 1.april – kl.11.00
– d.15.juni 2018 holdes  grillaften.

5.8. Renovation, gartner, fællesarealer
Der igangsættes dagrenovation ved foreningshuset fra d.5.marts, stor grøn container opsættes.

5.9. Købmandsbutikken

5.10. Salg og overdragelser af haver
– ingen havesalg siden sidst.

6. Foreningens 60 års fødselsdag – lørdag d.18.08.18
– arrangementet er med morgenmad og flaghejsning kl.9.00 – 11.00 med ballonmand m.m. og aftenarrangement med musik  kl.17.30-24.00. Gennemdagen vil der være hoppeborg til børnene.
– budget overslag blev gennemgået
– Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at melde sig som frivillige til at hjælper til med afviklingen af arrangementet. Man kan melde sig på generalforsamlingen eller ved henvendelse til bestyrelsen eller lægge seddel med navn og tlf. nr. i postkassen ved foreningshuset.

7. Generalforsamlingen:
Beretning blev gennemgået.
Endelig vedtægtsændringen vedr. byggetillæg fra den ekstraordinære generalforsamling 10.august 2017 sendes ud med indkaldelsen til generalforsamlingen
Indkaldelsen blev rettet til.
Frivillig listen blev gennemgået

8. Evt. – intet.

Næste bestyrelsesmøde er d.15.03.18 – kl.18.00

Mødet sluttede kl.22.20.

Mvh. referent
Mette