Til stede: Nicklas, Henrik P, Randi, Lone, Erik, Adi, Henrik L samt Steen Bo (ref)
Revisor Lars Bastholm deltog under pkt. 4.
Afbud: Lisbeth (Tenerife), Søren (skolesamtaler)

Dagsorden:
1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidst:Godkendt

3. Meddelelser fra formanden: Der holdes samarbejdsmøde med Maglebylund senere i marts måned.
Generalforsamling afholdes mandag den 24. april i Hollænderhallen. Dagsorden udsendes ca. 1. april.

4. Regnskab og budget
Lars og Randi har haft dialogmøde med Øens Administrationsselskab med henblik på, at samarbejdet kan blive bedre i det kommende år.
Regnskabsbemærkninger i overensstemmelse med det forventede. Revisor deltager på generalforsamling i april og gennemgår regnskab 2022.
Randi arbejder med justeret budget for 2023 – det fremlægges på generalforsamlingen.

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.
5.1. Dræn, vand, kloak: Ingen bemærkninger
5.2. Trafik- og gadebelysning: Ingen bemærkninger
5.3. Vurderings- og byggesager: Ingen bemærkninger
5.4. Hjemmeside: Ingen bemærkninger

5.5. Broen og materialegården: Der bevilges midler til indkøb af nyt værktøj til opsætning af bro.
Indkøbt nye materialer til materialegården efter aftale
Frivillige til opsætning af bro kan skrive sig på tavlen ved Materialegården

5.6. Foreningshus, legeplads
Nyt linoleum lægges på gulv og trin slibes i dele af foreningshuset 20. marts.
Foreningshuset er blevet malet indvendigt.
Serviceaftale på legepladsen medfører, at alle legeredskaber efterspændes af firma her i foråret 23.

5.7. Sociale arrangementer på vej:

2. april kl 11.00 er der flagdag ved foreningshuset. Der serveres en forfriskning til arrangementet.
I maj og juni måneder afholdes der banko i foreningshuset – særskilt invitation udarbejdes snarest med datoer. Vi forsøger her at genoptage en gammel tradition og samle folk til et par hyggelige timer.
Derudover er følgende planlagt:
Grillfest 17. juni
Sommerfest lørdag 15. juli
Loppemarked 30. juli
Grillaften 12. august

5.8. Renovation, gartner, fællesarealer
Medio marts sættes affaldscontainer op til mindre husholdningsafffald i små poser.

5.9 Købmandsbutikken: Ingen bemærkninger
5.10. Salg og overdragelser af haver: Intet nyt
5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet: Der er aktuelt intet nyt i sag mod kolonihaveforbundet.

6. Eventuelt
Husk tilmelding til Pro Bro for at modtage elektronisk post – f.eks. Indkaldelse til Generalforsamling. Det kan ske til Kam@oadv.dk– husk kun at oplyse mailadresse på den person, der skal modtage posten.

Mødet sluttede kl. 21.10.