Tilstede: Randi, Per, Erik, Karin, Dorte, Adi, Marianne.
Afbud: Mette, Nicklas, Martin.
Dagsorden:

1.Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra d.14.september 2017
3. Meddelelser fra formanden
4. Regnskab
5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.:
5.1. Dræn, vand, kloak
5.2. Trafik- og gadebelysning
5.3. Vurderings- og byggesager
5.4. Hjemmeside
5.5. Broen og materialegården
5.6. Foreningshus, legeplads
5.7. Sociale arrangementer
5.8. Renovation, gartner, fællesarealer
5.9. Købmandsbutikken
5.10. Salg og overdragelser af haver
6. Foreningens 60 års jubilæum
7. Evt.

Pkt 1                     Godkendt
Pkt 2                     Godkendt
Pkt 3                     Sag om nabotræ tages op igen. Diverse medlemshenvendelser.
Pkt 4                     Regnskab gennemgået, og budget overholdes d.d..
Pkt 5                     5.1 Dræn: Drænudvalget er i dialog med kommunen i forhold til deres afvandings -projekt Bachersmindevej/Krudttårnsvej . Vand:  Ca. 120 haver havde selv aflæst vand. Desværre er der fortsat flere haver, hvor tilgang til målerbrønd er næsten umuligt. Alle medlemmer opfordres til at HUSKE AT LUKKE FOR EGET VAND,  fra målerbrønden og ind til huset – der har allerede været nattefrost. Kloak: Det er en god ide, hvis hver have skyller deres kloak system godt igennem når huset lukket ned (brug gerne overskuds regnvand).
5.2 Trafik: gemte gamle vejskilte er kigget igennem, og en del kan genbruges i foreningen.
5.3 En vurdering, ingen nye byggesager. 5.4 Opdatering af indlæg til hjemmesiden:
Sæt kryds i kalenderen 2018:
Flaghejsning søndag 1.april kl 11
Generalforsamling 23.april kl 18
Arbejdsdag 30. juni – 1. juli.
Børne Cafe 10.juni kl 10 – 14
60 års jubilæum 18.august hele dagen
5.5 Bro: Fantastisk brobiz-team der satte rekord med at tage broen ind på 5 timer – og der var gjort et super flot forarbejde dagene op til, som muliggjorde at det hele kørte på skinner – se billede af brobizzerne på hjemmesiden. Stort tak til brodrengene og brotøserne. Materialegården: trykluft ved materialegården lukkes efter efterårsferien. 5.6 Foreningshuset:  lukkes ned for vinteren, og legpladsen ryddes for legetøj. 5.7 Flagnedtagning: flot og hyggeligt fremmøde på en regnfuld dag, og tak til Gert og Randi for årets trofaste flaghejsning. 5.8 Dagrenovation: Der afventes fortsat feedback fra kommunen, og der undersøges fortsat alternativer til eksisterende ordning. Afhentning af vintercontaineren svigtede ved første afhentning – OBS DER Må IKKE LÆGGES AFFALD NÅR CONTAINEREN ER FYLDT! Containeren tømmes mandage til og med 30.oktober. Gartner: Dialog med Kålmarken vedr. beskæring af beplantning i fælles skel. 5.9 Købmanden/Take Away: der arbejdes på at udfærdige et tillæg til eksisterende lejekontrakt. 5.10 Salg: Velkommen til nye medlemmer Ahornstien 8, Birkestien 14, Cederstien 9.
Pkt 6 Foreningens 60 års Jubilæum afholdes lørdag den 18/8. -2018 – husk at reservere dagen til gøgl, fest og hygge.  Alle er velkommen til at komme med ideer, kontakt best.suppl.  Adi og Karin. Der arbejdes på artikel til Havebladet om Søndergården igennem tiden m.m.
Pkt 7 Snak om skriftlig historisk oversigt over diverse generalforsamlings- og bestyrelses beslutninger/vedtagelser igennem tiden – der arbejdes videre med ideen

 

Mødet sluttede kl 22. Næste bestyrelses møde 9/11. kl 18.00 i foreningshuset.

Referent
Marianne