Til stede: Lisbeth, Lone M., Erik, Randi, Nicklas, Adi, Martin, Steen, Søren, Martin

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

1b) Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt

2. Konstituering af den nye bestyrelse
Formand Nicklas, sekretær Søren. Ny suppleant Martin. Gennemgang og opdatering af ansvarsområder.

2b) Evaluering af generalforsamlingen
Vi diskuterede hvordan generalforsamlingen oplever vores arbejde. Vi synes selv, at vi gør alt hvad vi kan for at varetage Søndergårdens interesser. Vi kan altid bruge frivillige hænder, og vi er åbne hele året for idéer og input fra andelshaverne.
Dato for den ekstraordinære generalforsamling findes på næste bestyrelsesmøde.

3. Meddelelser fra formanden
Ny hjertestarter er bevilliget. Vi arbejder på en hjertestarteraften/førstehjælpskursus.
Forespørgsel fra Bachersminde angående samarbejde og deling af vores bro. Vi diskuterede punktet om hvilke fordele og ulemper, der kan være ved at være fælles om vores bro i fremtiden.

4. Økonomi
Forbruget har indtil nu været lidt højere. Dette skyldes primært bro, storm og vand. Vihar lavet lidt ændringer i vores konti for at opnå en bedre forrentning.
Vurderingsklage sendes til Vurderingsstyrelsen.
Valuarbesigtigelse. Medlemmer af bestyrelsen opfordres til at gå med.
Som følge af de stigende udgifter er det bestyrelsens umiddelbare vurdering at medlemmerne skal forberede sig på kontingentforhøjelser i fremtiden. Vi spørger vores revisor om en udgiftsprognose.

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.
5.1) Dræn, vand, kloak:
Nyt drænudvalg får overleveret alle tilgængelige dokumenter, som bestyrelsen er i besiddelse af. Det nye drænudvalg indkaldes til opstartsmøde tirsdag den 18. juni klokken 19.00.

5.2) Trafik- og gadebelysning. Intet nyt med belysningen. Erik tager sig af skilt på Birkestien.
Henrik graver et skilt ned på Ahornstien. Vi bruger uforholdsmæssigt meget tid på væltede skilte.

5.3) Vurderings- og byggesager
En vurdering foretaget af Kolonihaveforbundet i samarbejde med vores eget udvalg. Vurderingsudvalget skal på kursus ultimo maj.
5.4) Hjemmeside Spiller som sædvanligt. Vi arbejder konstant med at styrke vores kommunikation med medlemmerne på diverse platforme.
5.5) Broen og materialegården: Kæmpe tak til bisserne. Meget flot bro. Værktøj opjusteres. Vi søger en ny tovholder til broen i fremtiden.
5.6) Foreningshus, legeplads: Det er lejet godt ud. Lone opjusterer interiør i foreningshuset.
5.7) Sociale arrangementer: Banko den 23. maj og 6. juni klokken 18.30
5.8) Renovation, gartner, fællesarealer: Intet nyt.
5.9) Købmandsbutikken: Den blomstrer…

6.Salg og overdragelser af haver: Ingen salg.

7.Nyt fra kolonihaveforbundet: Intet nyt.

8. Evt.
Vi er bekymret for trafiksikkerheden omkring udkørslen fra Søndergården. Vi har henvendt os til Dragør Kommune. De er ikke samarbejdsvillige. SÆT FARTEN NED!!!