Dagsorden

1.Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra d.08.02. 2018
3. Meddelelser fra formanden
4. Regnskab
5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.:
5.1. Dræn, vand, kloak
5.2. Trafik- og gadebelysning
5.3. Vurderings- og byggesager
5.4. Hjemmeside
5.5. Broen og materialegården
5.6. Foreningshus, legeplads:
5.7. Sociale arrangementer:
5.8. Renovation, gartner, fællesarealer
5.9. Købmandsbutikken
5.10. Salg og overdragelser af haver
6. Foreningens 60 års fødselsdag
7. Generalforsamling 2018
8. Evt.
 
 
Tilstede: Marianne, Adi, Karin, Per, Randi, Nicklas, Mette.
Afbud: Dorte, Erik

Referat:

 
1.Godkendelse af dagsorden
–  Dagsordenen er godkendt
 
2. Godkendelse af referat fra d.08.02.2018
– Referatet er godkendt.
 
3. Meddelelser fra formanden
Et bestyrelsesmedlem samt et frivilligt medlem er tilmeldt til vurderingskursus d.09.06.18
 
4. Regnskab –  intet nyt.
 
5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.:
 
5.1. Dræn, vand, kloak
– Der er kommet ny drænpumpe ved Lille Strandstien 14 grundet at den gamle pumpe gik i stykker. Drænet på Grandstien er blevet spulet igennem, da det var tilstoppet. Brevet til Dragør Kommune vedr. Diger i Dragør er sendt d.25/2.-18 og der er kommet bekræftelse på, at det er modtaget – se bestyrelsens beretning 2017 – 2018.
 
5.2. Trafik- og gadebelysning
– Der er blevet kørt et el-skab ned på Fyrrestien og DONG er blevet gjort opmærksom på dette.
 
5.3. Vurderings- og byggesager
– ingen vurderinger
– byggesager: Dragør kommune har pointeret, at der skal medtænkes ’nabo hensyn’ i byggesager. Hvilket betyder at der vil være forskel i faktorerne for godkendelse af en byggesag, afhængig af hvordan ansøgte nybyggeri påvirker naboerne.
 
5.4. Hjemmeside.
 
5.5. Broen og materialegården
 
5.6. Foreningshus, legeplads
– Foreningshuset er gjort rent og klar til sæsonen.
– Der bestilles nyt sand til legeplads
 
5.7. Sociale arrangementer
 
5.8. Renovation, gartner, fællesarealer
– Der er opstillet en grøn container ved foreningshuset til husholdningsaffald, den tømmes hver mandag i marts måned.
– Der afhentes dagrenovation fra d.04.04.18
 
5.9. Købmandsbutikken.
– Projektet vedr. ’take away’ er blevet sat stand by – købmandsbutikken åbner som den plejer.
 
5.10. Salg og overdragelser af haver
– ingen salg eller overdragelser.
 
6. Foreningens 60 års fødselsdag
–  bestyrelsen udarbejder et forslag til generalforsamlingen.
 
7. Generalforsamlingen: Alle bilag blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen. Gennemgang af ToDo- listen.
 
8. Evt.
– der har været forespørgsel fra et medlem om der kommer digital el måling. Det kommer der ikke.
 
 
Mødet sluttede kl.21.15. Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 12.04.18 kl. 18.
 
Mvh.
referent Mette