Til stede: Henrik L., Steen, Lisbeth, Erik, Randi, Nicklas, Lone M., Adi, Søren.
Afbud: Henrik P.

Dagsorden:

1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt

3. Meddelelser fra formanden
Der er afholdt fælles sparringsmøde med Maglebylund. Med hensyn til begge foreningers forespørgsel om dispensation til at bygge 10 kvm. uisoleret skur, så giver planloven ikke umiddelbart lov til dette.
Randi og Nicklas har været til møde med Øens ejendomsadministration angående forventningsafstemning om det fremtidige samarbejde.

4. Regnskab: Intet nyt.

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.
5.1. Dræn, vand, kloak:
Der er gennemgang…
5.2. Trafik- og gadebelysning
Alt fungerer.
Der har været en henvendelse fra en andelshaver, der gør opmærksom på, at hvis der er problemer med strømmen, så er vi selv ansvarlige for stikledningerne fra elskab til hus. Det kan dog i visse tilfælde være Radius der har lavet en fejl i skabet. Så skal man huske at kontakte dem også.
5.3. Vurderings- og byggesager
Det er meget vigtigt, at hvis der opstår uenigheder mellem andelshavere og foreningens udvalg, så foregår al kommunikation gennem bestyrelsen. Det er meget vigtigt, at vi står sammen om at overholde de fælles retningslinjer.

5.4. Hjemmeside_ Intet nyt. Hjemmesiden er i dag blevet rost til skyerne. Det er vi meget glade for.
5.5. Broen og materialegården: Broen sættes ud lørdag den 29. april.
5.6. Foreningshus, legeplads_ Intet nyt
5.7. Sociale arrangementer
Tak for en fantastisk flaghejsning. Næste arrangement er bankospil den 25. maj. Tjek hjemmesiden og Facebook.
5.8. Renovation, gartner, fællesarealer
Husk ikke at lægge affaldsposer i de allerede overfyldte containere. Der er allerede set rotter! Der er rykket for ugentlig afhentning af restaffaldscontaineren.
På grund af henlagt byggeaffald på parkeringspladsen, så overvejer vi at opsætte overvågningskameraer. Vi arbejder videre for en eventuel løsning.
Vi skal have fjernet ukrudt fra diget og dækket bunden af med træflis. Desuden mangler nogle planter i det vestlige felt. Der rettes henvendelse til firmaet, der stod for opgaven.
5.9. Købmandsbutikken_ Intet nyt
5.10. Salg og overdragelser af haver_ Ingen underskrifter

5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet
Kolonihaveforbundet har fået sidste udsættelse i forhold til stævningen til på mandag den 17. april 2023. Se yderligere på hjemmesiden.

6. Evt.: Løse hunde på foreningens areal er ikke tilladt.

Mødet sluttede 20.45
Referent Søren