Tilstede: Randi, Henrik, Lisbeth, Erik, Per, Lone, Adi og Erik samt Lonnie vedr. ny legeplads.
Afbud:  Helle, Søren og Nicklas.

Dagsorden: 

1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden: Ingen

4. Regnskab: Afventer årsregnskab.

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.:

5.1. Dræn, vand, kloak: Ingen kendte problemer.

5.2. Trafik- og gadebelysning: Gadelampe repareret på Ahornstien.

5.3. Vurderings- og byggesager: Ingen vurderinger, 1 byggesag. Bestyrelsen vil sammensætte en skrivelse til dem, som tilsyneladende har svært ved at færdiggøre byggeprojekter.

5.4. Hjemmeside: Bestyrelsen aftalte at gennemgå hjemmesiden for at se om den er så hensigtsmæssig som muligt.

5.5. Broen og materialegården:
Komponenter til badebro gennemgås. Motorvognen til bl.a. broarbejde er blevet restaureret hos smedefirma med nyt lad, så den er blevet tilpasset mere præcist til det den bruges til og malet af frivillige.

5.6. Foreningshus, legeplads
Tilbud gennemgået ved tovholder på projekt ny legeplads Lonnie. Der blev talt om de sidste detaljer, og projektet blev godkendt. Vil snarest blive igangsat.

5.7. Sociale arrangementer: Intet nyt.

5.8. Renovation:
Ny affaldssortering starter pr. 1/7. For at være klar til det, skal der være asfalteret på de områder, som bestyrelsen finder egnede. Egnethed indebærer bl.a. at der ikke må være kloakdæksler, hvor renovationsbilerne skal til for at klare tømning. Derfor skabes der  plads til den nye affaldssortering på den tidligere P-plads, nord for foreningshuset.

BEMÆRK: Ejere til de trailere, der i dag er placeret bag foreningshuset, bedes, jævnfør tidligere anmodning, fjerne deres trailer senest 1. april 2022.

Fællesarealer:
Gartner:  Beslutning blev truffet om at sætte en gartner, på nogle af vores fællesarealer. Græsset vil fortsat blive slået af frivillige.

Afgørelse – sag nr. 21/759 . Der har været møde med kommunen vedr. vores volde og befæstningsanlæg i delområdet.
Kommunens planjurist og forvaltningen er kommet til den konklusion og vurdering at den ændring af området, der er blevet foretaget, IKKE er i strid med lokalplanens §8.6” (18A) og derfor er lovlig. Sagen er hermed afsluttet.

5.9. Købmandsbutikken: Intet nyt

5.10. Salg og overdragelser af haver: Intet nyt.

5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet:

Kongressen for kolonihaveforbundet afholdes d. 9., 10. og 11. sept. 2022 i Aalborg. Der er mulighed for at fremsende et forslag til den kreds, som foreningen er underlagt og for A/H Søndergårdens vedkommende er det kreds 1. Delegerede til kongressen vælges så på kredsens repræsentantskabsmøde. Dette er kolonihaveforbundets regler for at komme i betragtning til at deltage på kongressen.

Dette har har A/H Søndergårdens bestyrelse i samråd med vores advokat Rasmus Hoffery Nielsen valgt at gøre brug af i forbindelse med vores sag om udmeldelse af kolonihaveforbundet. Derfor udfærdiges et forslag lydende på:

“A/H Søndergården ønsker at kongressen skal tage stilling til at ophæve/aflyse de deklarationer i skødet, som omhandler evigt medlemskab af kolonihaveforbundet, så længe kolonihaveforbundet eksisterer.

Dette vil medføre et langt mere ligeværdigt medlemskab for kolonihaveforbundets medlemmer imellem.

De foreninger, som ikke ønsker medlemskab af kolonihaveforbundet, kan så reelt og på lige fod med størstedelen af kolonihaveforbundets andre medlemmer melde sig ud, når alle kolonihaveforbundets regler for udmeldelsen er overholdt.

A/H Søndergårdens medlemmer har til d.d. overholdt og fuldført kolonihaveforbundets udmeldelsesregler, hele 2 gange i henholdsvis aug. 2006, og igen i sept. 2020 lykkes det med et utroligt flot fremmøde på trods af coronarestriktioner.”

Vi afventer svar efter d. 27. april 2022. fra kolonihaveforbundets kreds 1, om deltagelse på kongressen

6. Evt.
Valuarvurdering er foretaget d. 6. januar 2022, med ca. 2 timers gennemgang, afventer rapporten.

Kommunen vil blive rykket for svar vedr. vores forespørgsel om tilladelse til 10m2 u-isoleret skur og præcisering af drivhus på havelod.

Administrationsfirmaet Advokat Jens Duus lukker pr. 1/7.2022

Bestyrelsen vil mødes med nyt administrationsfirma snarest muligt.

 

Mødet sluttede kl. 22:20 / referent Erik