Tilstede: Nicklas, Henrik, Helle, Lisbeth, Erik, Randi og Adi
Afbud: Søren og Per

1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden: Formanden har rettet henvendelse til kommunens vej og teknik omkring dårligt udsynsforhold ved udkørsel fra foreningen, forhold som har forvoldt flere kendte uheld.

4. Regnskab.: Gennemgang af 3 mdr. Regnskab. Regnskabet viser mangel på indtægter ved udlejning af foreningshuset, og div. sociale arrangementer. Omvendt har de aflyste / ikke afholdte sociale arrangementer så også betydet besparelser.

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.
5.1. Dræn, vand, kloak:
Der har været afholdt service på drænpumper. Der vil blive monteret lokal elmåler i forbindelse med drænpumper nærmest Søvang for at konstatere hvor meget drift der er ved denne pumpestation. I forbindelse med sidste måneds vandaflæsning var der to steder hvor aflæsning ikke var muligt. Forbruget er derfor estimeret.

5.2. Trafik- og gadebelysning: Intet nyt.

5.3. Vurderings- og byggesager:
For at fremme servicen til medlemmerne, og opnå mere kontrol ved henvendelser vedrørende byggesager, vil bestyrelsen undersøge muligheden for at oprette links fra hjemmesiden direkte til byggeudvalg.

5.4. Hjemmeside: Intet nyt.

5.5. Broen og materialegården: Intet nyt.

5.5.1 Tegninger over Materialegården
Seneste kendte tegning over materialegården er fra 1990. Den svarer ikke helt til virkeligheden. Det undersøges hos kommunen om de ligger inde med nyere version.

5.6. Foreningshus, legeplads. (Fra d.d. omdøbt til: Projekt fællesareal og legepladsen)
fase 1:  areal i tilknytning til materialegården.
Der pågår undersøgelse omkring en opdatering af legepladsen. Bestyrelsen søger medlemmer, der har erfaring med at
søge penge fra fonde til finansiering af et sådant legepladsprojekt. Hermed opfordring til at medlemmer melder sig til dette projekt. Ring/sms til tlf. 53661958

5.7. Sociale arrangementer: Beslutninger tages senere, alt efter hvordan coronaepidemien forløber.

5.8. Renovation, gartner: Da der ikke er affaldscontainere før end slut marts skal medlemmerne selv sørge for at bortskaffe alt affald indtil da.

5.9. Købmandsbutikken: Intet nyt

5.10. Salg og overdragelser af haver: To overdragelser. Ingen salg

5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet: Dialog er fortsat, når der er noget nyt vil det blive annonceret på vores hjemmeside.

6. Evt.
Opfordring til at alle sørger for oprydning i og omkring haverne. Bestyrelsen har haft kontakt med enkelte haveejere vedrørende misligholdelse.

Referat  Erik