Tilstede: Nicklas, Lisbeth, Randi, Adi, Lone, Henrik P., Henrik, Steen

Afbud: Erik, Søren (studieorlov)

Dagsorden:

1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt

3. Meddelelser fra formanden
Sommeren har været rolig. Der har dog været en del henvendelser vedr. ny affaldsordning. Bestyrelsen afventer fortsat nye retningslinjer fra Dragør Kommune før der meldes ud.

Bestyrelsen har brugt megen tid på overgang til den ny administrator, det tegner fortsat positivt.

4. Regnskab
Status på økonomi er i overensstemmelse med budget og forventninger. Alt ser fint ud.

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.

5.1. Dræn, vand, kloak:
Vedr. Vand i haverne har der har været dialog med de berørte haveejere på Hovedstien og løsningsforslag er præsenteret. Udfordringerne med vand på Hovedstien skyldes manglende afløb og lavt beliggende huse. Det er haveejerne selv, der skal stå for jordpåfyldning og afløb fra egen have, men bestyrelsen står gerne til rådighed for sparring.

5.2. Trafik- og gadebelysning: Ingen meddelelser vedr. gadebelysning.
En beboer på Markstien får dispensation til særlig handicapparkering. Dispensationen gives, fordi der ikke er mulighed for egen parkering i haven. Tilladelsen er kun møntet på haveejers egen bil og angives med skiltning af bilnummerplade.

Bestyrelsen får fortsat henvendelser om, at der indimellem køres for stærkt i foreningen. Husk derfor at køre pænt og at orientere jeres gæster om reglerne.

5.3. Vurderings- og byggesager: Diverse byggesager gennemgået.

5.4. Hjemmeside: Intet nyt

5.5. Broen og materialegården: Broen tages ind lørdag 1. Oktober 2022.
Bådene skal være oppe senest den 24. September 2022.

5.6. Foreningshus, legeplads: Alt er godt – legepladsen bruges flittigt og brugerne er glade.

5.7. Sociale arrangementer
Grillaften planlægges igen 9.9 – frivillige søges. Sidst var vi 50 deltagere der havde en rigtig hyggelig aften.

Loppemarked gik godt igen i år. Tak til alle de frivillige og især dem der donerede kager til arrangementet. Vil blive gentaget til næste år.

5.8. Renovation, gartner, fællesarealer
Renovation: se meddelelser fra formand øverst i referatet.

Gartner til anlægsarbejde på voldene påbegynder arbejdet i oktober. De har desværre ikke tid før.

Petanque baner har fået nyt underlag med stenmel. Meldinger er, at de mange spillere er glade for de nye baner.

5.9. Købmandsbutikken: Intet nyt

5.10. Salg og overdragelser af haver
Velkommen til Haveejere i, Ahornstien 12 og 14 samt Hovedstien 23

5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet: Afventer kongresbehandling 8.-9. september 2022.

6. Evt.

Bestyrelsen havde en grundig drøftelse af det stigende antal henvendelser, som vi modtager i forhold til støj og larm i haverne.

Henvendelserne går på gener fra hoppende børn i trampoliner, basketballspil og gøende hunde.

På nuværende tidspunkt ønsker bestyrelsen ikke at fremsætte forslag til egentlig regulering af disse forhold, men alle haveejere anmodes om at vise hensyn til hinanden. Der skal være plads til os alle – så husk gerne at tænke om dine naboer mon føler sig generet af legende børn på alle tider af døgnet og/eller om din hund står og gør i lange perioder. Kun på den måde kan vi have et godt naboskab :-)

Mødet sluttede kl. 21.05

Referent Steen