Til stede: Nicklas, Randi, Erik, Lisbeth, Steen, Søren, Henrik, Henrik P., Lone, Adi

Dagsorden:

1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt

3. Konstituering af den nye bestyrelse
Arbejdsopgaver/ansvarsområder gennemgået og ændringer foretaget. De reviderede ansvarsopgaver sættes op i udhængsskabet.

4. Evaluering af generalforsamlingen
Diskussion af kommunikationsformen ved generalforsamlingen. Vi tager noget kritik til efterretning. Vi diskuterede fremtidig form på generalforsamlingen. Forslag om et mere fremtidigt og visionært punkt. Hvis medlemmer har ris/ros til bestyrelsen, skal henvendelserne rettes til bestyrelsen som helhed og ikke enkelte bestyrelsesmedlemmer. Skriv til bestyrelsen@ah-soendergården.dk

5. Meddelelser fra formanden: Intet nyt

6. Regnskab: Gennemgået på generalforsamlingen.

7. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.
7.1. Dræn, vand, kloak:
Der er en god buffer i budgettet, såfremt der opstår akutte problemer med drænet.
7.2. Trafik- og gadebelysning
Vi får indført tryghedsskabende lys- og overvågningsforanstaltninger på parkeringsområdet ved købmanden. Alt bliver opført inden for gældende lovgivning på området. Formålet er at forebygge uhensigtsmæssig dumpning af affald og deslige.
7.3. Vurderings- og byggesager: Per Andersen fratræder vurderingsudvalget. Vi takker Per for et langt godt samarbejde og mange års frivilligt arbejde.
7.4. Hjemmeside: Intet nyt
7.5. Broen og materialegården: Tak til brobisserne for et fantastisk arbejde. Husk at værktøj må ikke fjernes fra Materialegården.
7.6. Foreningshus, legeplads: Legepladsen er godkendt af ekstern sikkerhedskonsulent.
7.7. Sociale arrangementer
Banko løber af stablen den 25. maj klokken 18.30.
Haveaffald og andet egnet brændbart materiale må smides på sankthansbålet fra den 1. juni.
7.8. Renovation, gartner, fællesarealer
Vi har store udfordringer med renovationen. Vi kan kun opfordre alle til at blive bedre til at sortere affald.
Søren har i uge 20 et personligt møde med Det Grønne Team, som har forestået beplantningen af markdiget.
7.9. Købmandsbutikken
Købmanden er åben, det er vi glade for.
7.10. Salg og overdragelser af haver: Velkommen til Cederstien 7, Elmestien 1.
7.11 Nyt fra kolonihaveforbundet: Intet nyt
8. Evt.: Tak til alle de frivillige for det store arbejde, der bliver lagt i vores forening.

Mødet sluttede 20.35
Referat Søren