Tilstede online eller fysisk: Randi, Erik, Nicklas, Henrik, Lisbeth, Helle, Søren
Fravær: Per, Adi

1.Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra sidste møde godkendt

3. Meddelelser fra formanden.
Henvendelse fra andre haveforeninger angående overvåget vand hele året. Desuden en henvendelse fra haveejer angående denne praksis. Det er en generalforsamlingsbeslutning fra 2013, der ligger til grund for at der ikke lukkes for hovedvandforsyning, under frostperioder. Behov for eventuel nedlukning overvåges.
Fortsat dialog med de andre haveforeninger i Dragør om større beslutninger, der vedrører alle. Fortsat dialog med enkelte haver angående ”Projekt fællesareal”. Der afsendes et brev til Fyrrestien 2-8. Hollænderhallen er søgt forhåndsbooket til generalforsamling. Endnu ikke bekræftet.

4. Regnskab: Intet nyt.

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.

5.1. Dræn, vand, kloak:
Dræn : Der har været henvendelse fra et medlem hvor dele af grunden ligger lavere i forhold til resten af grunden, de såkaldte lunker. Det er blevet foreslået at ejeren selv kan pålægge mere jord for at hæve og udligne jordhøjden også pga. grundvandet står meget højt i det
meste af søndergården.
To andre medlemmer har spurgt til drænplan, i håb om at bestyrelsen ikke har glemt drænopgaven i A/H Søndergården. Bestyrelsen kan oplyse at der stadigvæk efterlyses henvendelser fra medlemmer som har høj vandstand i haverne efter meget nedbør, for at få lokaliseret området.
Bestyrelsen påtænker at få en større drænløsning i Søndergården, muligvis i forbindelse med ny asfalt på samtlige stier, dette er dog en generalforsamlingsbeslutning, da økonomien skal være på plads til en sådan opgave.

5.2. Trafik- og gadebelysning: Der er kommet vejbump. De sættes op inden sæsonen.

5.3. Vurderings- og byggesager: P.t en del tidsrøvende sager.

5.4. Hjemmeside: Intet nyt

5.5. Broen og materialegården: Intet nyt. Vi lægger broen ud første weekend i maj.

5.6. Foreningshus, legeplads og projekt fællesareal
Akustikplader er opført i foreningshuset. Der søges om legater til ny legeplads. Hvis nogen har lyst til at deltage i legepladsudvalg, så rettes henvendelse til Randi. Projektet kører med lidt forsinkelse på grund af frost.

5.7. Sociale arrangementer: Intet nyt.

5.8. Renovation, gartner: Der kommer en container til køkkenaffald mandag den 15. marts. Brev udfærdiget til misligholdt haver.

5.9. Købmandsbutikken: Åbner 20. marts.

5.10. Salg og overdragelser af haver: Intet nyt

6. Nyt fra kolonihaveforbundet
Kolonihaveforbundet : Uddrag af nyhedsbrev fra kolonihaveforbundet pr. 1. januar 2021.
Hovedbestyrelsen har besluttet at kongressen, der skulle være afholdt i 2021, skal udskydes
til september 2022 grundet coronaen.
A/H Søndergårdens udmeldelse af kolonihaveforbundet vil blive behandlet på kongressen til
september i 2022.
Grundet den positive dialog har bestyrelsen i samråd med advokat Rasmus Hoffery Nielsen
valgt at afvente udfaldet af den politiske behandling på kongressen i 2022.
Samtidig bliver A/H Søndergårdens kontingent til kolonihaveforbundet sat på stop fra 1.
januar 2022, indtil kongressen er vel overstået.
På baggrund af dette skal A/H Søndergårdens medlemmer IKKE rette henvendelse til
kolonihaveforbundet.
Da advokat Rasmus Hoffery Nielsen har tavshedspligt skal alle spørgsmål og henvendelser
vedrørende sagen og kolonihaveforbundet rettes til A/H Søndergårdens bestyrelse. Kontakt
Henrik Langemark.

7. Evt. :Diskussion om skærm i foreningshuset.

Referat: Søren