Tilstede: Erik, Randi, Nicklas, Henrik, Søren, Lisbeth, Lone, Henrik P., Steen, Adi,
Afbud: Ingen

Dagsorden:

1.Godkendelse af dagsorden. Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidst. Godkendt

2b. Konstituering af ny bestyrelse.
Lone nyt bestyrelsesmedlem. Ansvarsposter gennemgået og uddelt. Velkommen til suppleanterne Henrik P. og Steen Bo.

3. Meddelelser fra formanden
Hilsen fra afgående administrator Jens Duus. Tilmelding til bestyrelsesseminar hos den nye administrator. Vi stiller med et hold på fire personer.

4. Regnskab. Intet nyt.
4b. Ny administrator: Vi starter med den nye administrator Øens Ejendomsadministration den 1. juli 2022.

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.

5.1. Dræn, vand, kloak:
Vi har drøftet drænproblematikken på Hovedstien som blev rejst på generalforsamlingen. Grundene er blevet besigtiget og løsningsforslag sendes til de respektive andelshavere.
Kloakpumpen ved købmanden har været stoppet. KloAgger har løst problemet.

5.2. Trafik- og gadebelysning. Intet nyt.

5.3. Vurderings- og byggesager
Der har været afholdt møde i byggeudvalget.
Der er i foreningen store problemer med rotter. Rotterne er for det meste samlet på grunde, som ikke benyttes. Det er alle andelshaveres forpligtigelse at holde deres grunde rottefrie. Lige meget om man benytter sin grund eller ikke.

5.4. Hjemmeside. Intet nyt

5.5. Broen og materialegården
Dejligt at se så stort et fremmøde til broindvielsen. Bestyrelsen har besluttet at fortsætte med events i forbindelse med broåbningen.
Maskiner og redskaber i Materialegården er forbeholdt de medlemmer, der laver frivilligt arbejde for foreningen.
Adgangen til værkstedet er forbeholdt medlemmer som vedligeholder foreningens faciliteter.

5.6. Foreningshus, legeplads
Foreningshuset er ofte udlejet. Der er indkøbt nyt køleskab. Flere ruder i foreningshuset skal skiftes.
Stor succes med den nye legeplads. Der har været henvendelse angående flisebelægningen omkring sandkassen. Sandkassen har været tilset af legepladsekspert. Flisebelægningen er udført efter gældende lovkrav. Derfor beslutter bestyrelsen at der ikke foretages ændringer på den nye legeplads. Der er bestilt årligt eftersyn og sikkerhedstjek af legepladsen de næste fem år.
Renovering af petanquebanen kommer på næste års budget.
Efter flere henvendelser fra medlemmer vedrørende trampoliner har bestyrelsen drøftet muligt forbud. Dette skal så fremsættes på en kommende generalforsamling.

5.7. Sociale arrangementer
Grillaften den 21. maj er aflyst, da der var for få frivillige. Vi søger frivillige til grillaften den 15. juli. Vær opmærksom på datofejl i Søndergården Nyt.
På loppemarkedet den 31. juli må folk gerne sælge fra egen matrikel. Desuden opfordrer vi foreningens mange kreative kunsthåndværkere at lave en stand ved foreningshuset. Skriv en sms eller mail til Adi. Ellers er alt ved det gamle.

5.8. Renovation, gartner, fællesarealer
Ny renovation starter 1. juli. Vi afventer pladsbehov inden vi foretager yderligere.
Bådene skal være i vandet inden 1. juni.
Gartneren har studset fællesarealer.
Husk hunde skal være i snor.

5.9. Købmandsbutikken. Intet nyt.

5.10. Salg og overdragelser af haver. Ingen salg siden sidst.

5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet. Vi afventer stadigvæk kongressen i Kolonihaveforbundet.

6. Evt.Intet

Mødet sluttede 21:14