Deltagere: Nichlas, Randi, Adi, Henrik, Lisbeth, Erik, Lone og Steen Bo (Ref)
Afbud: Søren (studieorlov), Henrik Poder (Malaga)

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden
En haveejer har foreslået, at der i alle huse sættes rottespærre op på grund af de stigende problemer i haveforeningen. Bestyrelsen har drøftet det og anbefaler, at forslagsstiller bringer det på kommende generalforsamling i 2023.

4. Regnskab
Øens Administrationsfirma, som er vores nye administrator, har desværre udsendt et fejlbehæftet brev til de ca. 20 haveejere, der ikke i tide har fået set og betalt det udsendte girokort i overgangsperioden. Bestyrelsen har rettet kritik til firmaet over den anvendte formulering og undskylder over for de haveejere, der har modtaget brevet. Vores kasserer Randi er på sagen og der kan rettes henvendelse hertil, hvis man har spørgsmål til huslejebetalingen.

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m. 
5.1. Dræn, vand, kloak: Ingen bemærkninger
5.2. Trafik- og gadebelysning 
El-skabe er ved at blive udskiftet af Radius og private installatører. Det forventes færdiggjort medio november.
Blinkende lampe på Markstien er ved at blive undersøgt.
5.3. Vurderings- og byggesager: Ingen bemærkninger
5.4. Hjemmeside: Ingen bemærkninger
5.5. Broen og materialegården: Ingen bemærkninger
5.6. Foreningshus, legeplads: Der planlægges indkøb af nye borde til foreningshus i 2023.
5.7. Sociale arrangementer: Ingen bemærkninger
5.8. Renovation, gartner, fællesarealer: Der startes reklamations sag vedr. beplantning på voldene. Bestyrelsen er ikke tilfreds med det anlagte.
5.9. Købmandsbutikken: Ingen bemærkninger
5.10. Salg og overdragelser af haver: Velkommen til Dadelstien 16
5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet: Sagen mod Kolonihaveforbundet er fortsat i proces.

6. Evt.: Der planlægges møde med bestyrelsen i PF Maglebylund (kolonihaveforening).

Mødet sluttede kl. 20.55