Referat af bestyrelsesmøde i Søndergården.
Torsdag den 10. september kl. 18

Tilstede: Per, Nicklas, Erik, Randi, Adi, Lisbeth, Helle, Søren

Dagsorden:

1a. Konstituering af den nye bestyrelse. Ansvarsområder for bestyrelsen fortsætter. Per valgt til 1.suppleant og Adi til 2. suppleant. Velkommen til Helle. Nicklas gennemgik de forskellige ansvarsområder og disse blev opdateret.

1b. Evaluering af generalforsamlingen
Referatet fra generalforsamlingen lægges på hjemmesiden.

2. Godkendelse af dagsorden

2a. Evaluering af generalforsamlingen
Holdningsbrydning mht. motivation for kampvalg. Generel tilfredshed med generalforsamlingen.

2b. Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt

3. Meddelelser fra formanden.

4. Regnskab: Regnskab udleveret. Det ser fint ud.

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.

5.1. Dræn, vand, kloak:
Intet nyt. Der åbnes for indrapportering af vandaflæsning fra den 15. september på telefon 53661958/mail til Randi. Husk haveadresse.

5.2. Trafik- og gadebelysning
Elskabet på Fyrrestien er fejlmeldt igen. Udbedres når det passer Radius. Bump indkøbes og opsættes inden den nye sæson.

5.3. Vurderings- og byggesager: Intet nyt.

5.4. Hjemmeside: Fungerer fint.

5.5. Broen og materialegården: Broen tages ind lørdag den 3. oktober.

5.6. Foreningshus, legeplads.: Intet nyt.

5.7. Sociale arrangementer: Sangaften har været afholdt tre gange. Flagnedtagning søndag den 27. september klokken 14.00.

5.8. Renovation, gartner, fællesarealer: Hvis nogen har lyst til at deltage og har idéer til fællesarealplanen, så er folk velkomne til at kontakte bestyrelsen.

5.9. Købmandsbutikken: Intet nyt

5.10. Salg og overdragelser af haver: Velkommen til Lille Engstien 8, Lille Strandstien 20 og Granstien 23.

5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet: Intet nyt.

6. Evt.: Intet.

Mødet sluttede 20.51

Referat Søren