Tilstede: Erik, Per, Adi, Helle, Lisbeth, Randi, Nicklas, Henrik.
Fravær: Søren.

Dagsorden:

1.Godkendelse af dagsorden
Punkt 4b generalforsamling, blev rykket frem , da det er et stort punkt med meget arbejde i.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden: Kommer under punkterne.

4. Regnskab: Godkendt.

4b. Generalforsamlingen: Gennemgået og uddelegeret.

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.
5.1. Dræn, vand, kloak: Dræntegning er opdateret og kommer på hjemmesiden.

5.2. Trafik- og gadebelysning: Tre gadeskilte er udskiftet.

5.3. Vurderings- og byggesager: Lidt forskellige sager i gang.

5.4. Hjemmeside: Kører flot, brug den.

5.5. Broen og materialegården: Brobizzerne har ryddet op og vores nye hal er taget i brug. Der kommer snart lys op.

5.6. Foreningshus, legeplads og projekt fællesareal
Foreningshuset er begyndt at blive lejet ud og det giver penge i kassen. Vi har indhentet tilbud på legeplads og det kommer som forslag til generalforsamlingen. Fase 1 af fællesarealet er færdigt og beplantningen fortsætter til efteråret. Der er kommet nye borde/bænke-sæt – vi håber I vil bruge dem. Husk oprydning.

5.7. Sociale arrangementer
Der er Sankt Hans d. 23/6, der kommer tilmelding til arrangementet.
Loppemarked er d. 4/7. Der er grillaften d. 6/8 – se hjemmesiden og tavlen for information.

5.8. Renovation, gartner: Der bliver indhentet tilbud på at få trimmet området.

5.9. Købmandsbutikken: Der er dejlig travlt, de er søde og husk at brug ham.

5.10. Salg og overdragelser af haver: Ingen nye salg.

6. Nyt fra kolonihaveforbundet: Ikke før 2022.

7. TO-DO-listen: Gennemgået og opdateret.

8. Evt.

Mødet sluttede kl. 22.10 og vi mødes ekstraordinært næste gang 8/7.