Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 9.november 2017 kl. 18.00

Afbud fra: Karin, Martin
Tilstede: Erik, Nicklas, Marianne, Adi, Per, Dorthe, Mette.

Dagsorden:

1.Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra d.12.oktober 2017
3. Meddelelser fra formanden
4. Regnskab
5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.:
5.1. Dræn, vand, kloak
5.2. Trafik- og gadebelysning
5.3. Vurderings- og byggesager
5.4. Hjemmeside
5.5. Broen og materialegården
5.6. Foreningshus, legeplads
5.7. Sociale arrangementer
5.8. Renovation, gartner, fællesarealer
5.9. Købmandsbutikken
5.10. Salg og overdragelser af haver
6. Foreningens 60 års fødselsdag
7. Generalforsamlingen
8. Evt.
 
 
Ad. 1.
Dagsorden er godkendt
 
Ad 2.
Referat fra d.12.oktober 2017 er godkendt.
 
Ad 3.
–  Foreningen har fået tilbudt store sten fra Lille Strandstien, og takker nej, men tak for tilbuddet.
– Foreningen har tilmeldt sig Hjertestarter Runner og frivilligt medlem har sagt ja til at være Hjerte løber.
– Ejerforeningen i Søndergården har henvendt sig vedr. manglende vedligeholdelse af hæk, som støder op til skel, sagen er i proces af bestyrelsen.
 
Ad 4.
Regnskab; Intet nyt.
 
Ad 5.
5.1. Dræn, vand, kloak
– Drænudvalget mangler tilbagemelding fra kommunen vedr. afvanding af Bachersmindevej, Krudtårnsvej og Møllevej og kan derfor ikke komme videre i sagen.
– Ved nybyggeri opfordres ejer til at tage kontakt til Drænudvalget mhp. reetablering og/eller ny etablering af dræn på egen grund.
 
5.2. Trafik- og gadebelysning – der er desværre to gadelamper som er gået itu, på Vinkelstien 14 og Langstien 42, reparation i gang sættes, først undersøges om garantien dækker.
 
5.3. Vurderings- og byggesager: Lokalplan 18A følges, kommunen følger byggeudvalgets ansvisninger, hvorfor alle nybyggerier i foreningen skal godkendes af byggeudvalget. Ved salg skal hus og have overholde lokalplan 18A. To byggesager er godkendt.
 
5.4. Hjemmeside: Fungerer fint.
 
5.5. Broen og materialegården: Er lukket for vinteren.
 
5.6. Foreningshus, legeplads: Foreningshuset tag er i bekymrende dårlig forfatning, der er enighed om at dette skal bringes i orden og der vil blive indhentet tre tilbud.
 
5.7. Sociale arrangementer: Ingen arrangementer før sæson opstart.
 
5.8. Renovation, gartner, fællesarealer: Dagrenovation er slut for i år.
 
5.9. Købmandsbutikken: Sagen kører.
 
5.10. Salg og overdragelser af haver: Gennemgang af diverse salg.
– Velkommen til de nye medlemmer på Birkestien 5.
 
6. Foreningens 60 års jubilæum. Bestyrelsen efterlyser foto og historier fra tiden som er gået. Musikerne er booket. Der udarbejdes en To-DO liste.
 
7. Generalforsamlingen
Den gamle opgaveliste blev revideret.
 
8. Evt.
OBS. Der er desværre en have som har fået stjålet sine havemøbler på Lille Engstien.
 
Mødet sluttede kl.21.45. Bestyrelsen holder fri i december måned og næste bestyrelsesmøde er den 11.januar 2018.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god jul og godt nytår.
 
Mvh.
Mette