Referat af bestyrelsesmøde i Søndergården. Torsdag den 9. januar kl. 18.

Tilstede: Erik, Lisbeth, Randi, Niklas, Adi, Per, Henrik, Søren

1.Godkendelse af dagsorden: Punkt 6,7,8 tilføjet

2. Godkendelse af referat fra torsdag den 11. november: Godkendt

3. Meddelelser fra formanden
Vi er inviteret til kystsikringsmøde onsdag d. 29 januar i Strandengens SFO, Engvej 26, kl 19-21. Bestyrelsen vil møde frem. Bestyrelsen fremsender forslag om dige/kystsikring/bølgebryder ude i vandet. Vi kontakter Søvangs bestyrelse for at opnå fælles fodslag.
Hækken stynet ind til Kålmarken.

4. Regnskab: Intet nyt

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.

5.1. Dræn, vand, kloak: Intet nyt

5.2. Trafik- og gadebelysning: Intet nyt. Elskab kørt ned. Sagen opklaret.

5.3. Vurderings- og byggesager: Ingen nye vurderinger eller byggesager.

5.4. Hjemmeside: Intet nyt

5.5. Broen og materialegården: Intet nyt

5.6. Foreningshus, legeplads: Diskussion af mulig helhedsplan for området omkring foreningshuset. Søren prøver at finde en landskabsarkitekt som en start.
Diskussion om renovering af fælleshuset. Tilbud indhentet fra maler. Der indhentes tilbud fra tømrer og elektriker. I første omgang males endevæggen.

5.7. Sociale arrangementer: Flaghejsning 5. april klokken 11.00.

5.8. Renovation, gartner, fællesarealer: Biodiversitetprojekt igangsættes på fællesarealet mod diget.

5.9. Købmandsbutikken: Intet nyt

5.10. Salg og overdragelser af haver: Intet nyt

5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet: Information om møde mellem advokat og Kolonihaveforbundet 7. januar. Skrivelse til foreningens medlemmer bliver udsendt i januar. Dette resulterede i en invitation til foretræde for kolonihaveforbundets forretningsudvalg til februar.

6. Lån af kolonihavehus: Vi påpeger, at det er ejeren af haven, der står som ansvarlig for at låneren opfylder foreningens vedtægter. Husk at oplyse naboen.

7. Generalforsamling mandag den 27.april. Gennemgang af to-do-punkter.

8. Valuarvurdering: Valuarvurdering bestilles i henhold til loven.

9. Forretningsorden: Diskussion af fordele og ulemper ved en ny forretningsorden. Sammenskrevet bud på en forretningsorden læses til næste møde, hvor punktet tages op igen.

10. Evt.