Tilstede: Marianne, Nicklas, Randi, Henrik, Erik, Per, Adi, Mette.
Afbud: Janusz, Søren.

Dagsorden:
1.Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra d.11.10.2018
3. Meddelelser fra formanden
4. Regnskab
5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.
5.1. Dræn, vand, kloak
5.2. Trafik- og gadebelysning
5.3. Vurderings- og byggesager
5.4. Hjemmeside
5.5. Broen og materialegården
5.6. Foreningshus, legeplads
5.7. Sociale arrangementer
5.8. Renovation, gartner, fællesarealer
5.9. Købmandsbutikken
5.10. Salg og overdragelser af haver
5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet
6. Generalforsamling 2019 og fastlæggelse af dato
7. Evt.

1.Godkendelse af dagsorden
– Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra d.11.10.2018
– Referatet er godkendt.

3. Meddelelser fra formanden
– ingen meddelelser.

4. Regnskab:
– kvartals regnskabet blev gennemgået, der var intet at bemærke.

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.:
5.1. Dræn, vand, kloak
– GSMmodem ved foreningshuset er blevet udskiftet.
– Der er sat nye automatikskabe op i forbindelse med kloakarbejdet ved HOFOR.
– Der er blevet etableret lovpligtige tilbageløbsventiler på vandledningen ved HOFOR.
5.2. Trafik- og gadebelysning
– Vi afventer ny lampe til montering på Fyrrestien/Langstien.
5.3. Vurderings- og byggesager
– Der er blev lavet to vurderingen siden sidst.
– Der er blevet afprøvet en vurdering af Kolonihaveforbundet til alles tilfredshed.
5.4. Hjemmeside
– intet nyt.
5.5. Broen og materialegården
– Der er kommet en fint brev fra et medlem med tak for den nye bænk ved vandet.
– Brovedligeholdelse pågår i løbet af vinteren.
– Serviceluft ved materialegården lukkes 1.december.
5.6. Foreningshus, legeplads
– intet nyt.
5.7. Sociale arrangementer
– intet nyt.
5.8. Renovation, gartner, fællesarealer
– Tømning af grønne dagrenovations containere ved foreningshuset er slut.
5.9. Købmandsbutikken
– intet nyt.
5.10. Salg og overdragelser af haver
– Velkommen til nye medlemmer på Cederstien 26
5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet
– Efter kongressen i Kolonihaveforbundet er alle udvalg blevet nedlagt, bort set fra et ny etableret Organisationsstrukturudvalg, som de næste tre år skal afdække de organisatoriske udfordringer i alle led af Kolonihaveforbundet.

6. Generalforsamling 2019 og fastlæggelse af dato.
– Bestyrelsen har lavet en køreplan for kommende generalforsamling. Generalforsamlingen bliver MANDAG D.29.APRIL 2019.

7. Evt.
– Bestyrelsen holder juleferie i december måned og næste bestyrelsesmøde bliver torsdag d.10.januar 2019.

Mødet sluttede kl.21.35

Alle medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen
Mette
referent