Tilstede: Lisbeth, Adi, Randi, Per, Henrik, Erik
Afbud: Helle, Nicklas, Søren

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt.
3. Meddelelser fra formanden. Ingen meddelelser.
4. Regnskab. 3 mdr. regnskab fremlægges til bestyrelsesmøde i november.
5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.
5.1. Dræn, vand, kloak:
Afholdt vandaflæsning. 242 havde selvaflæst. Resterende fik besøg af frivillige aflæsere.
Disse resterende resulterede i en debat, hvor der var stor lyst til fremover at pålægge disse medlemmer et gebyr for aflæsning. En ide som der vil blive arbejdet videre med.
5.2. Trafik- og gadebelysning
Vejbump på Hovedstien vil, som på generalforsamlingen vedtaget, blive etableret inden sæsonen 2021.
5.3 Information. Vedr. elskabe/Elforsyning.
Flere i foreningen har været udsat for strømafbrydelse, forårsaget af sprængte sikringer i forsyningsskabet (mindre grønne skabe placeret i vejkant op ad hækkene) hvorfra strøm hentes. I et sådant tilfælde kan der rettes henvendelse til RADIUS/Kommende SEAS-NVE, eller aut. elinstallatør.

Da der flere/mange gange fra tidligere tid blev lavet fælles forsyningsledninger (fra nu benævnt stik) hvor flere (jeg har kendskab til tilfælde med 4) får elforsyning fra samme skab og sikringer, kan disse elforsyninger volde problemer. For når forsyningssikringerne sprænger er der så en fejl? Eller er der tale om et samlet overforbrug skabt af de som måtte være med på samme stikledningssikringer. Med andre ord er det anbefalingsværdigt at tilstræbe at få sin egen  stikledning, inkl. egne stikledningssikringer, under alle omstændigheder ved nybyg.
Disse stikledninger er den enkeltes ejendom, og dermed ansvar, hvilket naturligvis rejser spørgsmålet om, hvordan det så stiller sig, når flere er på samme stikledning. Et spørgsmål der kan være flere svar på. Men endnu en grund til at stræbe mod egen stikledning. Men dette er for egen regning.

5.3. Vurderings- og byggesager. En kommende byggesag og en ombygning er pt. under behandling.

5.4. Hjemmeside. Intet nyt

5.5. Broen og materialegården
Broen er kommet i land, men hundeplatformen inkl. tilhørende bro bliver stående om vejrguderne vil.
I løbet af vinter/forår udskiftes div. defekte dele fra broen.

5.6. Foreningshus, legeplads. Intet nyt.

5.7. Sociale arrangementer
Flagnedtagning pænt besøgt i dejligt solskinsvejr, med hensyntagen til coronareglerne.

5.8. Renovation, gartner, fællesarealer
Træer på foreningens fællesarealer er skåret ned og buske er beskåret.
Flere medlemmer til gartnerudvalg vedr. forskønnelse af arealer omkring foreningshuset. 2 medlemmer (udover bestyrelsesmedlemmer) søges.

5.9. Købmandsbutikken. Intet nyt

5.10. Salg og overdragelser af haver. Intet nyt.

5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet
Brev vedr. udmeldelse af kolonihaveforbundet modtaget fra advokat Jon Palle Buhl.
Brevet er godkendt af bestyrelsen og sendes videre til kolonihaveforbundet.

6 . Evt. Under dette punkt, blev der bl.a. debatteret om:
Byggeperiode vedr. nybyg, f.eks. ingen byggeri fra 1. maj til 31. august for at undgå tung trafik i perioden.
Ide/forslag fremover at pålægge medlemmer, som ikke frivilligt aflæser deres vandmåler et gebyr for aflæsning, en ide som der vil blive arbejdet videre med, og udmønte i et forslag til kommende generalforsamling.
Bestyrelsen debatterede om en forhøjelse af indmeldelsesgebyr fra nye medlemmer, (pt. 1000kr.) som forslag til kommende generalforsamling.

Mødet sluttede 22:15

Referat Erik