Tilstede: Nicklas, Randi, Adi, Erik, Lisbeth, Henrik P, Henrik L samt Steen Bo
Afbud: Lone Margrethe, Søren (studieorlov)

Dagsorden:

1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt

3. Meddelelser fra formanden
Affaldssortering startes først op i 2023. I hører nærmere.
Nye mailadresser oprettes til bestyrelsen målrettet “Salg” og “Bestyrelsen”. Det betyder, at alle medlemmer af bestyrelsen ser al indkommen post fremadrettet. Bestyrelsens nye fællesmail er Bestyrelsen@ah-soendergaarden.dk

4. Regnskab: Ingen bemærkninger

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.

5.1. Dræn, vand, kloak:
Husk at aflæse vandforbrug inden udgangen af september. Der pålægges afgift på 500 kr. ved manglende indrapportering.

5.2. Trafik- og gadebelysning
Det blev drøftet om elforbrug til gadebelysning skal reguleres uden for sæsonen af hensyn til energibesparelse.

5.3. Vurderings- og byggesager
Vær opmærksom på at der under ingen omstændigheder må bygges eller bygges til uden byggetilladelse fra Dragør Kommune og Byggeudvalget. Byggeudvalg og bestyrelse bruger alt for meget tid på ikke godkendte/lovlige byggesager.

Ved salg og overdragelser er det en betingelse, at matriklen er fuldt lovligt før end det kan overdrages til ny haveejer.

5.4. Hjemmeside. Ingen nyheder

5.5. Broen og materialegården
Der er godt med tilmeldinger til nedtagning af broen om lørdagen, men vi kan godt bruge en 2-3 stykker mere til om fredagen.

5.6. Foreningshus, legeplads
Husk ved leje af foreningshus, at der skal skrues markant ned kl 23 og være slukket helt kl 01.00. Det vil blive understreget på vores hjemmeside under leje af foreningshus.

5.7. Sociale arrangementer
Grillaften 9. September blev aflyst pga. for få tilmeldinger og frivillige. Til gengæld er vi allerede i gang med at planlægge datoer i 2023.

Flagnedtagning er planlagt søndag 25. September kl. 14.00.

5.8. Renovation, gartner, fællesarealer
Gartner kommer 2. Uge i september og fjerner ukrudt i haveforeningens fællesarealer.

Der er flere steder haveejere, der ikke har klippet hæk til gene for cyklister og gående. Især torne er et problem – alle bedes derfor tilse deres hække – alternativ sker henvendelse fra bestyrelsen.

5.9. Købmandsbutikken: Der renoveres murværk hos købmanden i efteråret 22.

5.10. Salg og overdragelser af haver: Velkommen til Fyrrestien 26 og Markstien 5,

5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet
Kolonihaveforbundet afholder kongres den 10.-11. September 22 hvor AH Søndergårdens ansøgning om udmeldelse behandles.

Og efter bestyrelsesmødet er det blevet meddelt, at Kongressen i Kolonihaveforbundet afviste vores ansøgning om udmeldelse.

Processen fortsætter nu i retslig regi jf. beslutning på Generalforsamling i 2021. Der er møde med advokat i uge 40 om de næste skridt.

6. Evt.
Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag 13. Oktober kl. 18.00