Torsdag den 8. juni 2017 kl. 18.00 – afholdt i foreningshuset

Tilstede: Marianne, Adi, Randi, Per, Karin, Nicklas, Erik, Mette
Afbud: Martin

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra 8.maj bestyrelsesmøde

3. Meddelelser fra formanden

4. Regnskab

5. Meddelelse fra udvalg mm:
5.1.Dræn, vand og kloak
5.2 Trafik- og gadebelysning
5.3 Vurderings- og byggesager
5.4 Hjemmeside
5.5 Broen og materialegården
5.6 Foreningshus, legeplads
5.7 Sociale arrangementer
5.8 Renovation, gartner, fællesarealer
5.9 Købmandsbutikken
5.10 Salg/overdragelse af haver

6. Dato for Generalforsamling 2018 samt datoer for bestyrelsesmøder

7. Velkomstpjece

8. Haveforeningens 60 års fødselsdag

9. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt med tilføjelse af punkt

2. Godkendelse af referat fra 8.maj bestyrelsesmøde
Referatet læse op punkt for punkt under mødet.
Referatet sendes ud til gennemsyn og forhåndgodkendes via mail
Referatet godkendes endeligt på næste bestyrelsesmøde.

3. Meddelelser fra formanden
– Det forventes at campingvognen på Birkestien vil blive fjernet senest 01.07.17, bestyrelsen følger op på sagen.
– Bestyrelsen har drøftet vigtigheden af, at haverne vedligeholdes/holdes af hensyn til naboerne.
– Såfremt medlemmer ønsker at udlåne hus i følge vedtægterne, skal bestyrelsen kontaktes.
– Henvendelse til Bachersmindes og Kålmarkens bestyrelse skal forgår via Søndergårdens bestyrelsen. Dette er aftalet mellem de tre bestyrelser. Enkeltmedlemmer skal henvende sig til deres egen bestyrelse såfremt de ønsker en sag taget op med de andre bestyrelser.
– Forsikringssagen vedrørende asfalten ved hjørnet Cederstien og Langstien er udbedret.
– Bestyrelsen minder om, at plankeværk kun må etableres mod bagskel. Er man i tvivl vedrørende etablering af plankeværk er man velkommen til at rette henvendelse til Byggeudvalget.

4. Regnskab
Regnskabet blev forelagt og godkendt

5. Meddelelse fra udvalg mm:
5.1. Dræn, vand og kloak; møde i tirsdags og der er kommet flere forslag og tilbud, der op startes første etape på Ahornstien/Vinkelstien.
Vedr. kloak og stoppede toiletter er det vigtigt at brug rigeligt med vand ved toiletskyld især i ydre sæsonen. Bestyrelsen gør opmærksom på, at medlemmer kan låne en split hos den Kloakansvarlig eller den øvrige bestyrelse.
I foreningen er der et stigende problem med rotter. Hvis man opdager rotter skal medlemmer selv ringe til Dragør Kommune.
5.2 Trafik- og gadebelysning; Husk, at der skal havenummer på trailere, som holder på ved materialegården ellers kan man risikere at ens trailer tilgår foreningen.
5.3 Vurderings- og byggesager ;
Der har været en del vurderinger i maj. En vurdering gælder for et år. I byggesager er der fire sagen, som afventer godkendelser.
Bestyrelsen henstiller til, at medlemmerne orienterer sig i foreningens materialer og der skal påregnes behandlingstid hos byggeudvalget og kommunen. En byggetilladelse har en løbetid, som undersøges hos kommunen.
5.4 Hjemmeside; Der vil snarest komme nye foto af bestyrelsesmedlemmerne.
5.5 Broen og materialegården – fiskeaffald skal smide ude i sundet og ikke ved bådene og badebroen.
Cykelpumpen har været midlertidig ude af drift,men ordnes snarest.
5.6 Foreningshus, legeplads;
Der er problemer med opvaskemaskinen i fælleshuset og udbedring er i gang sat.
Legeplads: Der bliver først bestilt nyt sand, når ukrudtet er fjernes. Ukrudtsfjerning er en opgave til arbejdsdagen.
5.7 Sociale arrangementer;
Børnecaféen gik fint ca. 20 deltog og der var en god og hyggelig stemning og nye relationer og legeaftaler blev lavet.
– Arbejdsdag søndag d.11.06.17 – der er udarbejdet en arbejdsliste.

5.8 Renovation, gartner, fællesarealer;
Der arbejdes på, at medlemmerne indkaldes til et informationsmøde i august vedr. ny dagrenovations ordning.
Gartner: Bestyrelsen har en ordning med kommunen for græsslåning af diget. Efter arbejdsdagen tager udvalget stilling til, hvordan det resterende opgaver løses.
5.9 Købmandsbutikken; Bestyrelsen har modtaget et brev fra købmanden med et ønske om at supplere sortimentet. Bestyrelsen går i dialog med købmanden om hans henvendelse, samt undersøger den nuværende kontrakt.
5.10 Salg/overdragelse af haver; Velkommen til de nye haveejere på Fyrrestien 27, Granstien
8 og Birkestien 7.

6. Dato for Generalforsamling 2018 samt datoer for bestyrelsesmøder
DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING bliver d. 23.04.2018 – bestyrelsesmøder ligger anden torsdag i måneden.

7. Velkomstpjece
Den reviderede velkomstpjece HVEM, HVAD, HVOR er en opdatering af den gamle fra 1995 og sendes snarest ud til medlemmerne.

8. Haveforeningens 60 års fødselsdag
Udskydes til næste møde.

9.Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling afholdes i foreningshuset torsdag d.10.08.17 – kl.17.30 før bestyrelsesmødet

Mødet sluttede kl.22.37
Referent Mette.