Referat af ordinær generalforsamling i AH Søndergården
Mandag den 29. april 2013, kl. 19.00
i Hollænderhallen, Halvejen, 2791 Dragør

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsordenen
3. Bestyrelsens skriftlige beretning
4. Forelæggelse og godkendelse
af årsregnskab 2012.
5. Indkomne forslag
5.1. forslag fra bestyrelsen.
5.2. forslag fra medlemmer

6. Forelæggelse og godkendelse af budget for 2013

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af formand for en toårig periode: Formand Ulla Lundqvist er på valg og ønsker ikke genvalg

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode:
Valg af bestyrelsesmedlem
(Lars Bæk trak sig i sommer)
Bestyrelsesmedlem Ole Christoffersen er på valg og ønsker ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem Marianne Jungsted er på valg og modtager gerne genvalg

Valg af kasserer for en et årig periode: Lotte Langemark ønsker at trække sig et år før udløb af valgperiode.

Valg af (max.) 3 suppleanter for en etårig periode:
Suppleant Adi Norsell modtager gerne genvalg
8. Valg af 1 intern revisor for en 2-årig periode:

Revisor Flemming Sand Sørensen er på valg og modtager gerne genvalg

9. Eventuelt
Formand Ulla Lundqvist bød velkommen og bad forsamlingen mindes de medlemmer der var gået bort i årets løb med et minuts stilhed.
Formanden takkede den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i året der gik, og ikke mindst tak til de mennesker der har sat deres arbejdskraft til rådighed i løbet af vinteren.

Ad. pkt. 1:
Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog advokat Preben Dickow. Der var ikke andre forslag, og Preben Dickow blev valgt.

Dirigenten takkede for valget. Han konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen er dateret den 7.april 2013 og derfor overholder bestemmelserne § 17 i foreningens vedtægter. Da der ikke var indsigelser betragtede dirigenten generalforsamlingen for lovlig.

I alt 122 fremmødte medlemmer og 19 fuldmagter og generalforsamlingen er dermed beslutningsdygtig.
Dirigenten oplyste at bestyrelsen havde inviteret købmand Orhan Aslan med til generalforsamlingen, ved gennemgang af beretningens
punkt omkring købmandsaftalen.

Ad pkt. 2: Godkendelse af dagsorden
Dirigenten oplyste, at der var 1 forslag fra bestyrelsen samt 7 andre indkomne forslag.

Der var ingen indsigelser til dagsorden fra generalforsamlingen og dagsorden blev godkendt.
AH Søndergården Bachersmindevej 5A
,
2791 Dragør www.ah-soendergaarden.dk
Dragør den 26. maj
2013
Ad pkt. 3
:
Bestyrelsens beretning
.
Dirigenten gav ordet til formanden, som håbede, at alle havde læst beretningen. Hun havde ikke yderligere kommentarer til den skriftlige beretning og overgav derefter ordet til advokat Preben Dickow vedr. orientering om købmands aftalen
.
Redegørelsen ved advokat Preben Dickow
:
henvisning til vedlagte brev fra tinglysningsretten i
Hobro.
Købers a
dvokat Steen Bjerre og jeg selv har været fælles om at stå for
forløbet
.
Selve købmandsbutikken er i tidernes morgen opført af
medlem for egen regning

b
yg
ning på l
ejet
grund.
Efterfølgende er der oprettet skøde, i 2001 til tidligere købmand Kim R. Thomsen, som ikke
er tinglyst, men er tinglysningen bekendt. Grundet økonomiske problemer indfrier
andelsforeningen dennes gæld i Amager
b
anken svarende til skødets værd
i
. Amager banken aflyser
deres pant og bygningen overgår derefter til at være ejet af andelsforeningen.
Ingen havde regnet med
,
at det kunne give problemer
at sælge bygningen og derfor blev det
besluttet på en generalforsamling
,
at efterkomme
k
øbmandens ø
n
ske om at købe
købmandsbutikken, til en pris på 450.000kr.
De tre lodder som købma
n
dsbutikken ligger på er lej
et ud på en lejekontrakt, hvor
købmanden
betaler leje
afgi
f
t

18.000 kr
.
pr. år.
Det der sker
,
da
advokat Steen Bjerre sender
bygningen
til ti
nglysning
, det
er at man siger at
tinlysningen ikke har noget blad i tingbogen. Det skal man ha
ve,
for at være ejer af bygningen. Der
må derfor anskaffes en landmåler
,
som må afsætte bygningen
i forhold til,
hvor den ligger og hvad
den består af. Så regner vi
advokater
med at det er nok og sagen bliver igen sendt t
il tinglysning, og
bliver afvist. Det bliver afvist 3 gange uanset
,
hvad
vi
stod på.
Så skrev jeg langt brev til tinglysningen
,
og det er det svar
som I har fået med ud med indkaldelsen
til generalforsamlingen.
I brevet fremgår det
,
at
tidligere marketenderi, bygning
324 på lejet grund
,
er købt tilbage af
foreningen i 2001
,
hvilket stemmer overens med tingbogen.
Så sker der det
,
at tinglysningsretten
ser det som sammenfald mellem ejer af bygning og ejer af
jord, hvorefter de nedlægger bygningsbladet i tinglysningssystemet
og en sammensmeltning af
bygning og jord er en realitet
.
At sælge
købmandsbygningen
videre
efter denne sammensmeltning er i strid
med lokalplan 18A
,
da
denne ikke tillader udstykning af matriklen 9e og
lokalplanen
forbyder også at foreningen ændrer på
fordelingen af de enkelte lodder.
Kontakt til tidligere ansvarlig for tinglysningsretten i Tårnby
,
Jens Møller
,
som
er enig med
tingly
sningsretten i Hobro om, at l
øbet er kørt
,
da bygningen nu har været ejet af foreningen i de
sidste 12 år
,
og så er der ikke mulighed for at omstøde den tidligere sammensmeltning
.
Der er e
nighed mellem de to advokater om at foreningen
herefter
er forpligte
t til at købe
købmandsbutikken tilbage med tilbagebetaling af deponeret købesum og incl. renter. Udgift til
landmåler deles mellem de to parter.
Købmanden er herefter stadig lejer j.fr. den lejekontrakt som indtil nu har væ
ret gældende
,
og som
gælder
frem
til 2014.
Dickow beklagede de skuffede forventninger der har været til aftalen
om køb og salg af
købmandsbutikken
.
Købmand Orhan
Aslan
:
gav udtryk for at han er ked af
,
at et
køb af butikken
ikke er muligt
,
men
samt
idig også at han fortsat ønsker at drive
købmandsbutikken,
og at han føler sig knyttet
til
foreningen og foreningens medlemmer
, nærmest som til en familie.
Skuffet over at salg ikke er muligt fra foreningens side, da han havde forventninger om at foretage
ændringer i butikken, hvilket nu ikke er
økonomisk muligt som lejer.
Han ser frem til forhandling
om en n
y og
en
god lejekontrakt
fra
2014
.
Advokat Preben Dikow understregede, at ingen af de 2 parter fremadrettet er interessered i at skuffe
eller genere hinanden.
Flemming S
ørensen,
Daddelstien 8 forespurgte til advokat salær, samt fordel og ulemper for
købmand og forening
ved salg/køb og ved
udlejning
.
AH Søndergården
Bachersmindevej 5A
,
2791 Dragør
www.ah

soendergaarden.dk
Dragør den 2
6
.
maj
2013
P. Dikow: advokatsalær udgør 8.000 kr. plus moms. De 278.000 kr. er købesummen fra 2001. Giver
Flemming
ret i
,
at det kan være svært
,
at se fordelen i
et
køb fra købmandens side
, men
understreger
at det var købmandens eget
ønske
,
dengang generalforsamlingen tog beslutning om at sælge.
Flemming
Sørensen: p
roblematiserede
af,
at købmanden faktisk ikke betaler leje af selve butikken
,
men
kun for jorden
,
og at dette måske ikke er i orden/ korrekt.
P.
Dikow informerede om at andre foreninger har besluttet
helt
at sløjfe lej
e
indtægten
,
for at sikre at
marketenderi kan overleve.
Formand
U
lla
L
undqvist
pointerede
,
at det er vigtigt for os at ha
ve en købmand
,
hvilket udløste en
klapsalve fra forsamlingen.
Købmanden tilkendegav vigtigheden i
,
at en haveforening har en købmandsbutik,
og
også fordi det
i
dagligdagen
fungere som et godt mødested for foreningens medlemmer. De 18.000 kr
.
er ikke
meget,
men alligevel en betydelig
leje
udgift
,
da hans indtægt er baseret på juni og juli måned
,
hvilket er de 2
bedste
måneder
i hans åbningsperiode
.
Teddy Sonnested, Lille Engstien 4 havde et afklarende spørgsmål vedr. om vi kunne sælge både
jord og hus til k
øbmanden
.
P
.
Dickow: nej, desværre kun ved udstykning, hvilket lokalplan 18
A
forbyder. Ingen
i foreningen
ejer selv deres jord
,
I
har alle kun brugsret.
Dirigenten efterlyste
kommentarer
til
bestyrelsens
beretning, hvilket ikke var tilfældet.
Beretning
en
blev sat
til afstemning
(dirigenten gjorde opmærksom på, at fuldmagter kun var
gældende ved indkomne forslag
og
ikke kan bruges til afstemning nu og ved øvrige afstemninger).
Beretningen
blev
godkendt.
Ad pkt 4: Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
2012
.
Ekstern
Revisor
Allan Karl Christiansen
spurgte om der var spørgsmål
til årsregnskabet
2012
.
Christoffersen, Cederstien 24: hvor mange år gælder valuarvurderingen? Og hvor gemmer
bestyrelsens ansvarsforsikring sig i regnskabet?
Revisor
: desværre er
d
et
en beklagelig fejl
, at ansvarsforsikringen ikke
er
at finde i bilag 2.
(
ref.:
efterfølgende
oplyser
tidligere kasserer Lotte Langemark
,
at
den efterlyste ansvarsforsikring
kr. 1.113,

ligger i foreningens erhvervsforsikring og er sammenholdt med forenin
gshuset.
F
orsikrings
udgifter er faldet
grundet
genforhandling samt at kumme og glas forsikring er fjernet fra
materialegården
)
.
P.Dikow: der er ingen lov der siger, hvor længe
Valuar
vurderingen er gældende. Det er op
til
foreningen selv at sætte/ændre værdien ved en generalforsamlingsbeslutning.
Poul Sørensen,
T
værstien 3
: tilgodehavende kontingenter
og
andre tilgodehavende
, hvad er dette
?
Revisor
:
tilgodehavende kontingenter skyldes primær
t
skift til eksternt adminis
trations firma og
dermed afbrydelse i PBS indbetalingerne.
På vegne af administrationsfirmaet Duus oplyste P.
Dickov
, at der
pt.
er
taget hånd om
sto
r del af
disse
restancer
, og at forholdene nu er bragt i orden. En enkelt have dog med salg som konsekvens
.
Kasserer Lotte Langemark informerede om ny rykkerprocedure. Samtidig opfordrede hun alle
til a
t
tjekker deres PBS og
huske at melde adresseskift ved flytning, da dette ellers kan være medårsag til
restancer i en periode.
Flemming
Sørensen,
Daddelstien 8:
Andre tilgodehavender udgifter?
Revisor: andre tilgodehavende ses
i
note 11 side 15
,
og er primært hensættelse vedrørende
s
top

ventiler. Pengene er endnu ikke opkrævet hos foreningens medlemmer og dermed tilgodehavende.
De anførte tilgodehavende er ikk
e gengangere.
Christoffersen,
Cederstien 24
:
savner at der ikke er oplyst vandpriser i årsopgørelsen
, og i PBS
Kasseren: korrekt at der er sket en fejl, administrations firmaet har ikke nået at få det med.
Daddelstien 14: hvad er de tilgodehavende
kr. 55.000?
Kasseren: det er hensættelses kontoen
,
som først opkræves i januar 2013.
Regnskabet sat
til afstemning og blev godkendt
.
Ad pkt 5:
I
ndkomne forslag.
AH Søndergården
Bachersmindevej 5A
,
2791 Dragør
www.ah

soendergaarden.dk
Dragør den 2
6
.
maj
2013
5.1
F
orslag fra bestyrelsen
vedr.
DONG ́s
kabelnedgravning
i 2014. Forslag om en ekstra ordinær
indbetaling
til dette
projekt,
blev kort
uddybet
af bestyrelses medlem Marianne Jungsted.
DONG er åbne for at vi kobler os på deres nedgravningsprojekt
,
og det kan blive med en
økonomisk fordel for foreningen. Dragør k
ommune har ingen forpligtelser vedr. foreningens
strømforsyning samt gadebelysning, da Søndergården er privat område.
Der skal derfor arbejdes
videre med et eller flere konkrete forslag vedr. foreningens gadebelysning m.m. og senest til næste
generalforsam
ling skal der træffes en endelig beslutning.
Desuden
en
opfordring til
medlemmer
om
at
melde sig til at
være med i arbejdet med udarbejdelse af
projekt forslag.
(
ref.:
3 medlemmer
meldte sig efterfølgende
, og interesserede kan fortsat kontakte Marianne Jun
gsted
).
Dirigenten efterlyste afklarende spørgsmål til forslaget
.
E
fter en
god
debat
vedr.
spørgsmål om
nødvendigheden af ekstraordinær indbetaling, på trods af
,
at
foreningen har en formue, samt afklaring af
,
om vi er tvunget ind i projektet, hvilket vi i
kke er
, blev
forslaget
om ekstraordinær indbetaling sat til afstemning
.
136 for, 3 imod og 2 der ikke stemte.
Forslag vedtaget.
5.2
Indkomne forslag fra medlemmer
.
3
forslag vedr. vand
fra
Carsten Bech, Henrik
L
angemark, Per Rasmussen
.
Forslag om helårsvand
fra
Henrik
Langemark, Granstien 2.
Henrik
Langemark, Grandstien 2: jeg har fulgt med i udskiftning af stopventilerne og åbning af
vintervand til brandhanerne, og der har ikke været frostsprængninger bl.a. grundet at der konstant er
c
irkulation i
rør
systemet, også om vinteren. Jeg kommer selv en del i Søndergården om vinteren,
synes det ville være godt, hvis man kunne åbne for vandet til f.eks. toiletbrug m.m. og måske også
have ophold i weekenderne.
Dirigent P.Dikow: Lokalplanen siger
at weekend

og korte ophold er tilladt uden for
s
ommer
sæsonen
.
Dirigenten hører gerne om der er spørgsmål til forslaget
.
Erik Olsen, Granstien 28

så risikerer vi
måske
, at der også skal skrabes sne?
Tværstien 3
:
ligger vores rør langt nok nede?
Synes v
i sidste år stemte om det samme, og er der sket
noget andet i mellemtiden?
Best.medl.
Per Andersen, Tværstien 2
:
der har været professionel
teknisk
vurdering
for ca. 2 år
siden
og det blev ikke anbefalet at have helårsvand
. Begrundet med at vores ledningsn
et ikke ligger
i frostfri dybde

henvisning til bestyrelsens beretning 2012. De 2 andre forslag om fleksibel
vandlukning giver god mulighed for at udvide sæsonen måske op til 9 måneder. Ønsker
personligt
en
trykhed i
,
at vide, at der ikke sker frostspræng
ninger i de hårde vintermåneder, hvilket
han mener
der er risiko for ved helårsvand.
Opfordrer personligt generalforsamlingen til ikke at stemme for
helårsvand.
Hanne
H
ansen,
Vinklestien 20
:
mine rør ligger ikke frostfrit og
ønsker
garanti for
at blive holdt
skadesfri
Per Ande
rsen: hvis helårsvand da hæfter
alle kollektivt for økonomien.
Kassere
Lotte
Langemark, Grandstien 2:
jeg gået
sammen
med VVS

eren
hele vinteren
,
og det har
været en rimelig hård vinter. Efter hans udsagn har der
ikke
vær
et
problem
er
, som kunne medføre
frostsprængninger. Men selvfølgelig skal man forebygge de steder, hvor man i forvejen ved at
ledningssystemet ligger højt.
Henrik
Langemark: c
irkulationssystemet
i Søndergården
bevirker at rørene holdes frostfri
. Ny
e
regler
siger 130
cm
, men de
fleste
(også uden for Søndergården) har
rør
som
ligger
efter den gamle
regel om
90 cm

og dem graver man
vel
ikke op og omlægger
! Og Hovedstien har vand hele året
uden at der sker skader.
B.Borghegn
Granstien 12
:
min
vandledning ligger
40

50 cm nede
,
og jeg
ønsker en attest på at
frostsprængninger skal hvile på foreningen.
Per Andersen
:
fællesskab skal der tages hensyn til
,
således at alle skal
have samme muligheder.
Hensyn til at vi ikke alle har samme dybder. Henviser igen til under
søgelsen for 2 år siden.
Lisbeth Mosberg, L
ille Strandstien 28
:
helt fint med vand
,
men har I tænkt på kloaksystemet?
AH Søndergården
Bachersmindevej 5A
,
2791 Dragør
www.ah

soendergaarden.dk
Dragør den 2
6
.
maj
2013
Henrik
Langemark:
det har altid været foreningens ansvar
,
og vi har jo en brønd og der
skal
man
lukke for stophanen.
Der skal være vand
til brandhanen og dermed også Hovedstien, hvilket ikke
giver samme mulighed for alle.
Medlem
navn
??: hvis der ikke sker frostsprængninger ved Hovedstien, hvad er det der gør den
forskel? De rør der går ind til vores brønde
,
vil altid være fælles ansvar, så det vi skal stemme om,
er vel om vi er villige til at tage en økonomisk risiko?
Best.medlem
Allan
Mortensen, Hovedstien 23
:
fordi der skal være vand til brandhanen
er hele
Hovedstien gravet
ned i 90
cm dybde
, også ind til
brønden
. Man skal bare sørge for at lukke i
brønden.
Ib,
Lille strandstien 20
:
bør undersøges om
kloak systemet
kan
trække med den smule vand der vil
være i vintersæsonen
, eller risikerer vi forstoppelse
. Er det fordi vi bevæger os hen mod
helårsbeboelse
,
er det det vi ønsker?
Claus Arnel, Fyrrestien 10
:
der er allerede forskels behandling, da Hovedstien har vand

opfordring
til at der arbejdes på at der bliver helårsvand
.
Og hvis det kun handler om rør forbindelsen ind til
huset, så kan det vel løses

b
l.a. hvis alle husker at lufte rørene ud!
Og der er ikke vel ikke bevis
for
,
at Hovedstien
, ind til hver enkelt brød,
ligger i 90
cm dybde
?
Medlem
navn
??: hvad vil det koste at grave ned i 90 cm dybde
?
Foreslår
,
at dem der er
interesserede i helårsvand und
ersøger
dette, og så kom med et forslag til generalforsamlingen
(klapsalve fra salen)
Henrik
Langemark:
efterlyser dokumentation for frostfrit
90
cm. Har selv kontaktet kommunen som
oplyser at alt er i frostfrit, men ingen dokumentation.
Allan Mortensen: m
å være svar skyldig ved blot at eget rør ligger frostfrit.
Medlem ?? s
pørgsmål om der er mulighed for at
DONG
graver ned i 90
cm,
og dermed kunne
vandrør også graves ned?
Henning Østergård
,
Daddelstien 24
: H
ovedstiens vand
ledning
blev etableret udelukkende
af hensyn
til brandhanen og
etablering af
et fælles toilet
, beliggende der, hvor materialegården ligger nu
.
Den
gang var der ikke vand i alle haverne.
Allen
Mortensen:
den gan
g der kun var
vand enkelte steder
,
da lå det ude i forhaven
.
Vi har
selv
fået gr
avet vand
ledning
senere
,
og i 90 cm.
Jørgen Nielsen
,
Fyrrestien 19
:
kan kloak systemet klare
,
at kun få bruger toilet i løbet af vinteren
?
Dette skal tages med i betragtning, inden man stemmer for forslaget.
Henrik
Langemark:
gør opmærksom på,
at der i
forvejen er få mennesker i ydersæson
,
og
her
er der
ingen kloakproblemer.
Per
Andersen:
Henning Østergård har nu givet forklaring på, hvorfor Hovedstien ikke fryser til om
vinteren. Resten af foreningen må vi formode ligger i dybde på 30

90 cm

hvis ma
n vil risikere
noget så stem ja
,
men ellers
skal vi
stem
me
imod forslaget
.
Forslaget for helårsvand til afstemning.
54 for 70 imod 6 ikke
stemt
. Forslag ikke vedtaget.
Forslag fra
Per Rasmussen
,
om
selv
at kunne åbne
og lukke for vand udgår dermed
.
Forsl
ag om f
leksibel åb
ning og lukning
for vandet
fra
Henrik
Langemark
og Carsten
Bech
.
Lotte Langemark, Grandstien 2: måske ikke enighed om dette, ingen fast dato på nuværende
tidspunkt.
Dirigenten foreslog en afstemning med det samme, begrundet i tidligere d
ebat om helårsvand.
Afstemning om, at man først skal lukke for vandet når frosten truer.
3 der ikke stem
te,
resten stemmer for
. Forslag vedtaget.
Forslag med henstilling til bestyrelsen om at arbejde hen mod helårsvand ved Carsten Bech.
Lotte Langemark
foresl
og
at den nye bestyrelse arbejder med dette.
Lone Wærling, Birkestien 6
:
vi har kun stem imod helsårsvand her og nu
,
men der kan godt
arbejdes hen mod evt. helårsvand
. De gamle huse bukker under og der kommer nye huse og dermed
også andre behov.
AH Søndergården
Bachersmindevej 5A
,
2791 Dragør
www.ah

soendergaarden.dk
Dragør den 2
6
.
maj
2013
Afst
emning om at bestyrelsen er bedt om at arbejde hen mod helårsvand. 81 for 35 imod 9 ikke
stemmer
Efterfølgende bl
ev
der sat spørgsmål ved, hvad det var
,
der var blevet stemt om. Da forslags
stilleren ikke var tilsted
, kunne
opfordring
om
ny
formulering af
forslaget lydende

undersøge
helårsvand

ikke gennemføres
.
Oprindeligt forslag udg
år
grundet tidligere afstemning om helårsvand, og afstemningen blev
dermed annulleret.
Forslag vedr.
vurderingspriser
fra
Rolf H
egelund
, Fyrrestien 15
og Asmus Lorenzen
,
Lille
Strandstien 26.
Vurderings
udvalg
bestående af 3 medlemmer der ikke er bestyrelsesmedlemmer
Formand Ulla Lundqvist: svært ved at se
,
hvad der skulle være i vejen med
,
at der også kunne sidde
et bestyrelsesmedlem.
Gerda
Lorentzen, Lille
Standstien 26
:
god ide med et uafhængt udvalg
, som forslaget beskriver
,
men gerne kontakt til bestyrelsen
.
Jørgen Nielsen
,
Fyrstien 1
9: begrundelsen står meget klart og tydeligt i forslaget.
Det skaber ikke
kontinuitet, hvis der skal vælges nye medlemmer hvert år. Foresl
år der vælges for en 3

årig periode
med rullende skift, således at der hele tiden er et medlem der kører igennem, når der kommer nye
medlemmer til.
K
.
Christoffersen,
Cederstien 24
:
hvorfor bruger vi ikke kolo
nihaveforbundets vurderingsfolk
?
Næstformand
Pe
r Andersen
:
Uheldigt
,
at forslagsstillere ikke er tilstede. Jeg har siddet i vurderings
udvalget i 5 år. Ca.
75 haver
er vurderet
i
samarbejdet
med kompetente folk
fra foreningen. Vi har
fået ros
,
og kun 2 haveejere har bedt om en revurdering. Løsøre er hæ
vet fra 20 til 25% og
varmepu
m
per og faskiner bliver nu også vurderet.
Ikke personligt noget imod forslaget
,
men mener
det er godt
,
hvis der også sidder et bestyrelsesmedlem
bl.a.
for at imødekomme de spørgsmål en
køber eller sælger stiller.
Best.medlem
O
le
Christoffersen
:
det koster at uddanne
vurderingsfolk
og
kan
de
r
med
blive dyrt,
hvis det er 3 personer hvert år.
Godt med en længere periode
,
da vurderings erfaring tager tid.
Flemming
Sørensen, Daddelstien 8:
hv
or meget
er maximal vurderinger i dag?
Per Andersen: selve grundværdien er
200.000. H
uset
s
tilstand
har en
max pris på 5.000 kr. pr, m2,
og dertil kommer kloak, faskiner, beplantning m.m. Der er således ikke et
samlet
max beløb, og der
er solgt nyere huse
til
over 500.000 kr.
Jørgen Nielsen
:
f
oreslår at vi følger kolonihaveforbundet
anbefaling med et uvildigt
vurderingsudvalg samt forbundets vurderingsregler og priser. Det vil forsat være bestyrelsens
ansvar at forstå salget og også ansvar
et
for
,
at vurderingsudvalget fungerer.
Dirigenten satt
e forslaget til afstemning
,
men da forslags stiller ikke var tilstede
,
kunne anbefaling
om formulering til
”vælges for en 3 årig periode”
ikke lade sig gøre. Forslaget stilles dermed til
skriftlig afstemning i oprindelige formulering.
74
nej,
47
ja,
10
bla
nk.
Forslag
ikke vedtaget.
Alternativt
forslag vedr. offentliggørelse af vurderingspriser og
vurderings
regler.
Bente Thorup, Dadelstien 19: vil ikke anbefale offentliggørelse med mindre vi 100 % følger
Kolonihave Forbundets regler.
Per Andersen: kolonihav
eforbundets regler kan også ses på Forbundets hjemmeside.
Debat for og imod offentliggørelse
af vurderingsreglerne og vurderingspriserne
.
Dirigenten satte forslaget til afstemning.
77 nej,
35
ja,
10
blank. Forslag ikke vedtaget.
Forslag vedr. reklame
finansieret legeplads
fra
Julie Blyme Corlin
, Fyrrestien 11.
Dirigenten gjorde opmærksom på
,
at forslaget
kun kunne vedtages forudsat kommunen gav
tilladelse j
.
fr. Lokalplan 18A
Julie Blyme
Corlin uddybede kort sit forslag
og gav udtryk for
,
at legepladsen
gerne må give bedre
muligheder for de mindre børn. Har selv talt med kommunen der
,
b
ekræfter
,
at der er et
fortolknings spørgsmål i forhold til lokalplanen
18A
, og når vi har et konkret forslag kan vi
AH Søndergården
Bachersmindevej 5A
,
2791 Dragør
www.ah

soendergaarden.dk
Dragør den 2
6
.
maj
2013
kontakte kommunen for endelig afgørelse.
Gør opmærksom
på at nuværende legeplads er i en
meget dårlig tilstand.
Best.medlem Allan Mortensen
:
efterlyser en konkret pris, hvis reklamefinansieret legeplads.
Mener
vi kan gøre det billiger selv, ca
.
20.000 kr
.
pr. år.
Kasserer Lotte Langemark oplyste at i 2011 ble
v der brugt ca. 52.000 kr. på legepladsen.
Lisette
Krans,
Dad
d
elstien 16
: et
holdningsspørgsmål,
om
børn
skal løbe at lege blandt reklamer.
M
åske skulle vi slå os sammen og selv bygger en ny legeplads
,
gerne naturlegeplads

men
bestemt
ingen reklamer.
Formand
Ulla
Lundqvist:
enig, og
hvis vi ikke selv har råd
,
så må vi nøjes med en sandkasse.
Bodil Birke, Elme
stien 5
:
barnebarn er kommet til skade og vi bør finde en holdbar løsning.
Nuværende legeplads er ikke god nok af sikkerhedshensyn.
Henrik Langema
rk
, Granstien 2:
bakker op om frivilligt arbejde
,
ligesom med
broe
n,
og
gerne
forældre på banen
,
som
selv
kan
bygge
r
en go
́
legeplads
,
hvor det kun
koster materialer.
Julie
Blyme Corlin:
fint selv at bygge
,
dog
huske de
strenge sikkerhedsregler
.
Glad for a
t have
lukket op for en dialog om legepladsen.
Tove
Bruncke,
Fyrrestien 17
:
støtter
,
at det er vigtigt
,
at børne
ne
er sikret
,
og synes også at vi har
råd til
en god legeplads.
At indføre reklamer i vores forening er ikke ønskværdigt.
Medlem
navn
?? huske at
vi er en offentlig legeplads
, og vi er erstatningspligtige
.
Kassere
Lotte
Langemark:
så længe vi overholder årligt eftersyn er foreningen ikke
erstatningspligtig,
og det er
dermed
familiens egen ansvarsforsikring
.
Henrik Langemark
:
formoder det er reklamer
for børn
, og så må det da være ok
Forslag sat til afstemning.
70 imod,
21
for,
18 stemmer ikke
. Forslag ikke vedtaget.
Forslag vedr. udlejning af foreningshuset
,
Dorte Bachmann og Elly Jørgensen
, Markstien 3
.
Dirigenten konstatere
de
,
at forslaget
s formulering
kun kunne betragtes som en opfordring.
Dorte Bachmann opfordrer
til at brobizzerne finder andet sted
at være
,
f.eks. privat,
ved udlægning
af broen,
og at
udlejning til
konfirmationerne
skal have
fortrinsret.
Formand
Ulla
Lund
qvist
orienterer om
,
at det er og bliver brofolket der
hvert år
har fortrinsret
til
foreningshuset,
den første weekend i maj
,
og
desuden også
den første weekend i oktober
.
Forslag vedr. bump på Ahornstien
fra
Janne og Peter Hansen
, Ahornstien 16
.
På bestyrelsens vegne tilkendegav
Ole Christoffersen
, at bestyrelsen støtter forslaget.
Forslagsstiller
var ikke tilstede.
Dirigenten hører gerne
,
hvis der er kommentar
er
til forslaget
.
Jørgen N
ielse
n,
Fyrrestien
19:
foresl
og
generelt
flere bump
og
ikke k
un på Ahornstien
. Man flytter
blot trafikken, hvis der kun udlægges bump på enkeltstående stier. Et samlet tilbud kunne måske
også bringe prisen ned.
Ole Christoffersen: fuldstændigt korrekt, men Ahornstien er en mere trafikeret sti og rumlestriber
kunne m
ed fordel udlægges på de øvrige stier i første omgang. Opfordring til
forslags
stilleren om
at deltage
,
når det skal besluttes hvor disse bump skal
placeres
.
Forslaget
til afstemning.
120 for, 7 imod og 14 stemte ikke.
Forslag vedtaget.
Ad pkt 6: Forelægg
else og godkendelse af budget 2013
Dirigenten konstaterede
,
at forslag til budget var
udsendt med indkaldelsen
Da der ikke var yderligere bemærkninger, blev
budgettet sat under afstemning.
Enstemmigt vedtaget,
hvorefter dirigenten erklærede budgettet for
godkendt
.
Ad pkt. 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer
.
Dirigenten gav ordet til
Lotte Langemark
, der
ønske
de
at trække sig fra posten som kasserer, hvilket
hun begrundede
i en
mundtlig
tale
.
Lotte modtog støttende klapsalve fra forsamlingen.
AH Søndergården
Bachersmindevej 5A
,
2791 Dragør
www.ah

soendergaarden.dk
Dragør den 2
6
.
maj
2013
Valg af
formand
for en to årig periode
.
Ulla Lundqvist ønskede i første omgang ikke at genopstille og dirigenten efterlyste kandidater til
formandsposten.
Da der ikke var forslag fra forsamlingen tilbød Ulla Lundqvist at genopstille.
Ulla Lundqvist
, Granstien 18
blev genvalgt.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
for en to årig periode
.
Dirigenten efterlyste
kandidater til bestyrelsen og 3 bestyrelsesmedlemmer blev valgt uden
modkandidater
Marianne Nielsen
,
D
addelstien 20
(Marianne Nielsen trækker sig dermed
som inte
rn revisor,
et år før tid
.
)
Marianne Jungsted
, Fyrrestien 10
Henrik Langemark
, Grandstien 2
Valg af kasserer for en et årig periode
Dirigenten efterlyste
kandidater og
Randi Lutmann, Lille Strandstien
12 blev valgt uden modkandidater
Valg af 3
suppleanter for en et årig periode
.
Dirigen
ten efterlyste kandidater og
3 suppleanter blev valgt uden modkandidater.
Adi Norsell
, Lille Engstien 10
Lene L
ind
,
Tværstien
7
Linda Hansen
,
Strandstien 10
Ad pkt. 8: Valg af intern revisor for en to årig perio
de.
Di
rigenten efterlyste kandidater
og
Flemming Sand Sørensen
blev genvalgt uden modkandidater
Valg af intern revisor for en et årig periode
i stedet for Marianne Nielsen
der opstillede som
bestyrelsesmedlem.
Dirigenten ef
t
erlyste kandidater og
Claus
Hovmand, Cederstien 11 blev valgt uden modkandidater.
Ulla, Ole og Lotte modtog en lille erkendelighed for deres indsats i bestyrelse
sarbejdet
.
Ole Christoffersen takkede for sin periode som bestyrelsesmedlem, det har været inspirerende og
lærerigt.
Tak t
il beboerne på Langstien for godt samarbejde vedr. skel linje til AH Bachersminde
Ad pkt. 9: Eventuelt
.
Adgangskode anbefales at blive slettet, når referatet lægges på hjemmesiden.
Godt hvis indkomne forslag lægges hos købmanden, til de haver som ikke har
sat postkasser op.
Tak
for godt samarbejde
fra Claus Arnel til alle jer brobizzer, og opfordringer til at mange flere går
ind i frivilligt arbejde, på de opgaver der skal laves i foreningen. Det er
godt for det sociale, det er
sjovt og det sparrer forenin
gen for rigtig mange penge.
Fælles Arbejdsdag 9.juni 2013 kl. 08.30 og det er for alle. Opslag for dagen følger.
Formanden takkede for god ro og orden, og ønskede alle at komme godt hjem.
Generalforsamlingen sluttede kl.
22.45.
Referent Marianne Jungsted
.