Tilstede: Nicklas, Randi, Adi, Marianne, Lonnie, Dorte.
Afbud: Karin, Per, Flemming

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 16. marts 2017
 3. Meddelelser fra formanden
 4. Regnskab
 5. Meddelelse fra udvalg mm:
  5.1. Dræn, vand og kloak
  5.2  Trafik- og gadebelysning
  5.3  Vurderings- og byggesager
  5.4  Hjemmeside
  5.5  Broen og materialegården
  5.6  Foreningshus, legeplads
  5.7  Sociale arrangementer
  5.8  Renovation, gartner, fællesarealer
  5.9  Købmandsbutikken
 6. Salg/overdragelse af haver
 7. Generalforsamling 2017
 8. Eventuelt

Pkt. 1 
Godkendt.

Pkt. 2 
Godkendt.

Pkt. 3
Vi gør igen opmærksom på, at det det ifølge lokalplan 18A ikke er tilladt at have campingvogn parkeret hverken på fællesarealer eller egen grund. Der er en betonblander, der har ødelagt astfalten ved hjørnet Cederstien 25/Langstien. Det er en forsikringssag, som er sat i gang, men det kan tage lidt tid, før astfalten er udbedret så pas på – især hvis du er på cykel. Undgå tung trafik på vores veje!

Pkt. 4 
Intet til punktet regnskab.

Pkt 5.1 Drænudvalget er fortsat aktivt og og vil informere nærmere om processen på den forestående generalforsamling.
5.3 byggesager: Husk at der skal søges om tilladelse før opstilling af drivhus.
5.4: Husk at tilmelde dig automatiske nyheder på hjemmesiden.
5.5. Der blev lavet en plan for forplejning m.m., når broen skal lægges ud.
5.6. Der arbejdes på at udvikle et bookingsystem bl.a. for at forebygge dobbeltbookinger af foreningshuset.
5.7 Tak for en dejlig flaghejsning, hvor der var meget stort fremmøde.
5.8 renovation: Vi er nu i dialog med Kommunen og Marius Pedersen om mulighederne for at ændre på den nuværende renovationsordning.

BEMÆRK: Storskrald skal du selv aflevere på genbrugspladsen – IKKE på foreningens fællesarealer. Fælles arbejdsdag søndag den 11. juni er flyttet til Materialegården.

Pkt. 6 
Ingen salg.

Pkt. 7 
Indkomne forslag samt de sidste detaljer til generalforsamlingen gennemgået.

Pkt. 8
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 8. maj 2017 kl. 18.00.

Mødet sluttede kl. 21.50

Referant: Lonnie