Tilstede: Randi, Marianne, Per, Erik, Henrik, Adi, Janusz, Nicklas mødte lidt senere.
Afbud: Mette, Søren

Dagsorden:
1.Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra d. 14.05 2018
3. Meddelelser fra formanden
4. Regnskab
5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.:
5.1. Dræn, vand, kloak
5.2. Trafik- og gadebelysning
5.3. Vurderings- og byggesager –
5.4. Hjemmeside
5.5. Broen og materialegården
5.6. Foreningshus, legeplads
5.7. Sociale arrangementer
5.8. Renovation, gartner, fællesarealer
5.9. Købmandsbutikken
5.10. Salg og overdragelser af haver
6. Foreningens 60 års fødselsdag
7. evt

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden – godkendt

Pkt. 2  Godkendelse af referat 14.05.18 – referat godkendt

Pkt. 3  Meddelelser fra formanden. a) Udlån af have j.fr. foreningens vedtægterne  paragraf 9: 1 stk ansøgning godkendt for 3 mdr.  periode. b)Tilbud om tryghedsvandring: henvendelse fra Dragør kommune og politiet. Bestyrelsen vurderer vi ikke har behovet, og tilbud henlagt. c)Vurderingskursus i kolonihaveforbundet: et best.medlem og et frivilligt medlem har gennemført vurderingskurset.

Pkt. 4 Regnskab: Kvartals regnskab gennemgået og godkendt

Pkt. 5.1.: Fire- fem defekte vandmålere er udskiftet.  Pkt. 5.2 – der er afprøvet påbrænding af hajtænder og fartbegrænsningsafmærkning. Projektet indstilles grundet forbud mod åben ild. Pkt. 5.3 – Syv vurderinger og fire byggesager. Husk korrekte tegninger ved ansøgning om byggeri. Pkt. 5.4 – foreningens hjemmeside lever op til nye persondatalovgivning (GDPR). Pkt. 5.5 – låsen til broen er repareret, men ny lås indkøbes. Forslag om nye omklædningsrum vil blive iværksat. Opsætning af bænke ved beton platformen, som også kan bruge til vinteropbevaring af broelementer. Bestyrelsen må desværre endnu engang forbyde rensning af fisk på og omkring badebroen. Bådpladsen for vinteropbevaring skal ryddes op af bådejeren, når båden er sat i vandet. Pkt. 5.6 – alt ok. Pkt. 5.7 – Børnecafe desværre aflyst p.g.a. manglende tilmeldinger. Grillaften igen i år stor succes, hvor flere end sidste år deltog og STOR tak til de aktive frivillige for et vellykket arrangement. Sankt Hans bål aflyses grundet afbrændingsforbud.

DER MÅ IKKE LÆNGERE LÆGGES AFFALD PÅ SCT. HANS BÅLET. Der vil blive udleveret godteposer ved foreningshuset kl. 20.30, og hygge med bobler og chips. Arbejdsweekend kun få tilmeldte d.d. og vi afventer sidste tilmeldingsfrist 27.juni. Bestyrelsen vil revurdere arbejdsdagen, og måske i stedet indføre selvstændige arbejdsopgaver, som medlemmer selv kan planlægge inden for en periode – der arbejdes videre med ideen. Husk der er Loppemarked sidste søndag i juli. Opslag kommer for køb af stand.  Der er i år brug for ekstra frivillige til Cafeen, så henvend dig gerne til Adi, hvis du har et par timer og gerne vil give en hånd med. Pkt. 5.8 – skriftligt forslag fra et medlem vedr. indførelse af plast container til køkkenaffald ved hver have. Bestyrelsen tager kontakt til Dragør kommune for yderligere info. Kommunen har slået diget j.fr. den aftale foreningen har indgået. Der er indkøbt ny græsslåmaskine og den gamle er solgt. Der indhentes tilbud for renovering af fællesarealet ved foreningshuset. Bestyrelsen tager kontakt til Dragør kommune for bedre udsyn ved udkørsel af foreningen grundet ny cykelsti, f.eks. blå afmærkning og fjernelse af hæk m.m. på højre side. Pkt. 5.9 – intet nyt. Pkt. 5.10 – en have solgt. Velkommen til nyt medlem Ahornstien 21.

Pkt.6  60 års jubilæum: der er indkaldt til frivilligmøde den 5.juli. Pt. kun ca 20 tilmeldte til festen!

Pkt. 7 Evt.: et medlem af bestyrelsen ønsker at deltage i nyt andels udvalg i Kolonihaveforbundet.

Mødet sluttede kl. 23, og næste bestyrelsesmøde er den 9.august kl 18.
Referent: Janusz, Henrik og Marianne.

Bestyrelsen holder sommerferie juli mdr. og kun akutsager vil blive varetaget.