Til stede: Janusz, Nicklas, Erik, Adi, Randi, Marianne, Per, Søren
Afbud: Mette, Henrik
Referent: Søren og Marianne

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra d.09.08.2018
3. Meddelelser fra formanden
4. Regnskab
5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.
5.1. Dræn, vand, kloak
5.2. Trafik- og gadebelysning
5.3. Vurderings- og byggesager
5.4. Hjemmeside
5.5. Broen og materialegården
5.6. Foreningshus, legeplads
5.7. Sociale arrangementer
5.8. Renovation, gartner, fællesarealer
5.9. Købmandsbutikken
5.10. Salg og overdragelser af haver
5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet
6. Evaluering af foreningens 60 års jubilæum
7. Evt.

1.Godkendelse af dagsorden.Rettidig indkaldt.
2.Godkendelse af referat fra d.09.08.2018 – godkendt.
3. Meddelelser fra formanden:
– Mange positive tilkendegivelser fra jubilæumsfesten og festens budget blev overholdt med ca. 125.000kr., hvilket var flot – generalforsamlingen havde godkendt 160.000 kr.
– Forslag til at skrive en bog om Søndergårdens historik gennem tiden. Vi går videre med sagen. Der indkaldes til ”historiemøde”, hvor medlemmer kan møde op med deres billeder, egne historier m.m. for derefter at vi samle det til en bog om Søndergården igennem 60 år.
– Henvendelse fra Petanqueklubben der har behov for opbevaring og nøgle. Stole m.m. kan stilles i gartnerrummet fra 1.oktober til 1.april. Nøgleudlevering til foreningshuset kan ikke imødegås, men der er velvillighed til at åbne foreningshuset ved at lægge nøglen i boksen, når klubben skal have kaffeaften en gang om måneden.
4. Regnskab
Ingen bemærkninger. Ingen indberetninger til administrator. Revisoren Lars Bastholm fratræder sin stilling i Time Vision. Vi fortsætter med revisoren og hans nye enkeltmandsvirksomhed.
5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.
5.1. Dræn, vand, kloak.
Drænudvalgsmøde. Der holdes øje med vandet i hjørnet ved Vinkelstien/Langstien. Drænudvalget/Henrik kigger på en løsning og kommer med et tilbud. Ved nye byggesager skal der informeres stærkt om eksisterende dræn på grunden. Der udarbejdes en seddel til bygherrer, der skal returneres til bygge- eller drænudvalget for aftale om genetablering af dræn.
5.2. Trafik- og gadebelysning
Blinkende lygte på Langstien er under behandling. Nye hajtænder og trafikskilte er brændt på asfalten.
5.3 . Vurderings- og byggesager
4 vurderinger. Der er i vurderingsudvalget en opfattelse af, at der er konsistens i vurderingssagerne. Der kører en del byggesager. To godkendte siden sidst
5.4 Hjemmeside. Intet at bemærke.
5.5. Broen og materialegården
Der er udsendt en Doodleting til alle brobizzerne. Broen tages ind fredag den 5. og 6.oktober. Hvis der er nye, der er interesserede, så kontaktes Erik@ah-soendergaarden.dk. Der er opsat nye bænke ved broen og platformen.
5.6. Foreningshus, legeplads,
Strømproblemer i foreningshuset. Drænpumpen er måske synderen… Der tilkaldes en elektriker.
5.7. Sociale arrangementer:
Hjertestarterintroduktionsmøde gennemført og efterfølgende positive tilkendegivelser.
5.8. Renovation, gartner, fællesarealer
Sidste afhentning af dagrenovation 3.oktober og haveaffald 27.september.Fællesskel ind mod Kålmarken beskæres i efteråret til 160-180 cm.
5.9. Købmandsbutikken
Allonge til lejekontrakt er udfærdiget og overdraget til købmanden. Det er dermed Gükhan Aslan der har overtaget lejeaftalen pr. ¼.-2018.
5.10. Salg og overdragelser af haver
Velkommen til nye medlemmer: Birkestien 16, Birkestien 21, Dadelstien 2, Hovedstien 1, Hovedstien 3, Lille Engstien 14.
Vedrørende salg af haver uden køber. Der udarbejdes en indstillingsprocedure til udvidelse af ventelisten for foreningens medlemmer.
5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet
Intet nyt.
6. Evaluering af foreningens 60 års jubilæum. Se punkt 3.
7.Eventuelt: Todolisten opdateret. Der er indhentet tilbud om elektrisk lås til broen. Der er ikke stemning for briksystem. Den gamle lås udskiftes til foråret.
Mødet sluttede kl. 21.10. Næste bestyrelsesmøde den 11/10. og 8/11 kl. 18.00.