Tilstede: Marianne, Randi, Nicklas, Dorte, Adi, Martin, Per, Erik. Afbud: Mette, Karin.

Dagsorden:

1.Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra d.10.august 2017
3. Meddelelser fra formanden
4. Regnskab
5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.
5.1. Dræn, vand, kloak:
5.2. Trafik- og gadebelysning
5.3. Vurderings- og byggesager
5.4. Hjemmeside:
5.5. Broen og materialegården
5.6. Foreningshus, legeplads
5.7. Sociale arrangementer
5.8. Renovation, gartner, fællesarealer
5.9. Købmandsbutikken
5.10. Salg og overdragelser af haver
6. 60 års fødselsdag
7. Evt.


1.Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.

2. Godkendelse af referat fra d.10.august 2017
Referat er godkendt

3. Meddelelser fra formanden:
Ingen vurderingskurser planlagt af forbundet, men hvis der er interesse fra foreningerne oprettes et kursus. Haveforeningen indstiller to fra bestyrelsen og et frivilligt medlem til vurderingskurset.

En død hare fundet ved Langstien. Formodentligt påkørt af en bil. Den er blevet forsvarligt begravet.

Ifbm. med henvendelse vedr. nabo’s træ har bestyrelsen revurderet sin syn på sagen. Bestyrelsen vurderer ikke der er grundlag for at fjerne træet og foretage sig yderligere.

4. Regnskab: ingen bemærkninger.

Meddelelser fra diverse udvalg m.m.:
5.1. Dræn, vand, kloak 
Etape 1: I.fbm. henvendelsen om dræn og udledning ved Bachersmindevej oplyser Dragør kommune, at der etableres et nyt T-kryds ved Møllevej, Bachersmindevej og Krudttårnsvej, samt en cykelsti langs Bachersmindevej. I den forbindelse skal vandafledningsforholdene afdækkes, hvorfor kommunen først kan tage stilling til vores henvendelse ultimo oktober. Bestyrelsen henstiller drænudvalget til at forsøge at indgå i en dialog med kommunen, så der bliver etableret en integreret løsning for området.

Rotter er et stigene problem:

Flere have ejere har taget initiativ til at bekæmpe rotter lokalt.

5.2. Trafik- og gadebelysning
Opsætning af hajtænder og skiltning udskydes til foråret i forbindelse med en fælles arbejdsdag.

Bestyrelsen overvejer at udskifte info-tavler ved foreningshuset og købmanden. Nye info-tavler og etablering forventes udført i løbet af næste sæson.

5.3. Vurderings- og byggesager
Der har været to byggesager, syv vurderinger, samt to øvrige henvendelser.

5.4. Hjemmeside:
Der er tegnet serviceabonnement hos udbyder, samt gennemført statusmøde og opdatering ved webmaster.

5.5. Broen og materialegården
Broen tages ind i perioden d. 25. september til lørdag den 30. Sept. Hvis man har mulighed for at hjælpe med nedtagning kontakt clarn@outlook.dk eller mød op til formøde søndag d. 24. september kl. 9.00 i materialegården.

Husk at alle både incl pæle skal være taget op seneste søndag d. 24. september.

Der er indkøbt et køleskab til drikkevarer mv. til de flittige frivillige medlemmer som har opgaver i materialegården m.m.

Naturbænk etableres ved badebroen til bade-sæsonstart 2018
 
5.6. Foreningshus, legeplads:
Forslag om etablering af træterrasse ved foreningshuset. Bestyrelsen tager forslaget med i overvejelserne i forhold til en generel renovering af udearealerne omkring foreningshuset og de øvrige rekreative arealer i nærheden.

I forbindelse med overgangen til digital booking  stopper Brit, der igennem mange år har varetaget bookning og udlejning af foreningshuset. Kæmpe stor tak til Brit for det store arbejde hun har gennemført.

Elektronisk booking via hjemmesiden opstartes efter nytår. Frem til da kan booking foregå på tlf. 53 66 19 58. Projektor indkøbt til foreningshuset.

Foreningshusets tag er utæt flere steder. Taget skal derfor undersøges nærmere.

5.7. Sociale arrangementer:
Flagnedtagning søndag d. 1. Oktober kl. 14.00. Der bydes på en lille forfriskning.

5.8. Renovation, gartner, fællesarealer:
Der er afholdt info-møde om renovation med et stort fremmøde. Der blev præsenteret en række forskellige løsninger. Der arbejdes videre med de mange input fra mødet og stor tak til de fremmødte.

5.9. Købmandsbutikken
Købmanden ønsker at udvide forretningen med take away mad.  Bestyrelsen hilser initiativet velkommen uden at det dog skal medføre øgede udgifter for foreningen. Kommunen har ligeledes tilkendegivet at det ligger indenfor lokalplanen.

5.10. Salg og overdragelser af haver
Velkommen til de nye haveejere på Fyrrestien 18, Hovedstien 9 og Lille Strandstien 26

6. 60 års fødselsdag
Der arbejdes på at afholde foreningens 60 års fødselsdag første eller tredje weekend i august 2018.

7. Evt. Mødet sluttede kl. 22.30. Næste bestyrelsesmøde den 12/10.-17 kl. 18.00 i foreningshuset

Referent
Martin