Tilstede: Randi, Adi, Marianne, Erik, Per, Janusz, Henrik, Mette.
Afbud: Søren.
Nicklas mødte ind senere.

Dagsorden:
1.Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra d.20.09.2018
3. Meddelelser fra formanden
4. Regnskab
5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.
5.1. Dræn, vand, kloak
5.2. Trafik- og gadebelysning
5.3. Vurderings- og byggesager
5.4. Hjemmeside
5.5. Broen og materialegården
5.6. Foreningshus, legeplads
5.7. Sociale arrangementer
5.8. Renovation, gartner, fællesarealer
5.9. Købmandsbutikken
5.10. Salg og overdragelser af haver
5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet
6. Evt.

1.Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen er godkendt.

2. Godkendelse af referat fra d.20.09.2018.
Referatet er godkendt.
3. Meddelelser fra formanden.
– Det er en god ide, at alle haveejere får udvekslet telefonnummer med deres naboer og laver en slags ’nabohjælp’, så man kan kontakte hinanden, hvis fx døren står åben eller en vandhave løber ved en fejl.
Det er vigtigt, når man skifter bopælsadresse og telefonnummer, at få opdateret sine oplysninger hos foreningens kasserer.
– der indhentes et tilbud på, at få sat en dobbeltdør i foreningshuset.

4. Regnskab.
Gennemgang af regnskab.

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.
5.1. Dræn, vand, kloak:
– Aflæsning af vand gik fint, 153 havde selv aflæst og der kom ikke de store overraskelser. Desværre var tre haver utilgængelige, men det er der fulgt op på.
– Arbejdet omkring Vinkelstien og Langstien i drænudvalget fortsættes.
– Opfordring til at man i ydre sæsonen bruger RIGELIGT med vand ved toiletskyl. Brug det store skyl.
5.2. Trafik- og gadebelysning
– Gadelampe på Langstien vil blive reetableret medio oktober og der indkøbes en reservelampe fremadrettet.
5.3. Vurderings- og byggesager.
– En vurdering er lige afsluttet og en mere er på vej.
5.4. Hjemmeside
– intet nyt.
5.5. Broen og materialegården
– Broindtagning gik rigtig fint og hurtig. Der var igen lavet et stort forarbejde og på dagen en god arbejdsfordeling. Tak til alle de frivillige brobisser for jeres store indsats og til brojomfruerne for dejlig forplejning.
5.6. Foreningshus, legeplads.
– Bestyrelsen indhenter tilbud på en ny industriopvaskemaskine til foreningshuset mhp. at få den etableret i det nye år.
– Opfølgning på strømproblemer i foreningshuset.
– Bogreolen er tømt og legepladsen er blevet pakket sammen for året og der er sat nye skilte op vedr. privatlegeplads.
5.7. Sociale arrangementer
– intet nyt.
5.8. Renovation, gartner, fællesarealer.
– Der er blevet hentet renovation 8 dage for sent pga. Tekniske udfordringer i kommunen. I ydre sæsonen i månederne; oktober og marts, vil der blive sat en container op ved foreningshuset – udelukkende til køkkenaffald i små poser. Tag gerne affaldet med hjem til bopæls adressen, da der er meget begrænset plads i containeren.
– Bestyrelsen vilmed inspiration fra Naturstyrelsen beplante et græsareal foran diget med en særlig frøblanding som giver ’Mad til bierne’.
5.9. Købmandsbutikken
– intet nyt.
5.10. Salg og overdragelser af haver.
– Velkommen til de nye medlemmer på Birkestien 20 og Langstien 44.
5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet
– Bestyrelsen understøtter, at der skabes større opbakning fra de 21 andelshaveforeningen omkring andelshaveudvalget og at der arbejdes for bedre vilkår for andelshaveforeninger under kolonihaveforbundet.

6. Evt.
Intet nyt.
Mødet sluttede kl.22.00 – Næste møde er d.8.november 2018.

Med venlig hilsen
Referent Mette