Referat af bestyrelsesmøde i Søndergården.
Torsdag den 11. juni kl. 18

Tilstede: Nicklas, Lisbeth, Henrik, Per, Adi, Randi, Søren, Erik.

1.Godkendelse af dagsorden: Referat godkendt

2. Godkendelse af referat fra torsdag den 14. maj: Godkendt

3. Meddelelser fra formanden: Studietur til Maglebylund. Erfaringsudveksling med hensyn til den daglige drift. Vi startede et samarbejde med Maglebylund angående fremtidige ansøgninger til kommunen, hvor vi har fælles interesser.
Vi diskuterede muligheden for at hæve indmeldelsesgebyret for nye medlemmer på 1000.- til et højere beløb. Flertallet af bestyrelsen er positivt stemt for at stille et forslag på generalforsamlingen.

4. Regnskab: Det ser fint ud

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.

5.1. Dræn, vand, kloak: : Der observeres stadigvæk rotter. Husk at anmelde det til kommunen. Vær varsom med fodring af fugle.

5.2. Trafik- og gadebelysning: Den defekte lampe på Lille Strandstien er under udbedring. Vi henstiller til at store lastbiler ikke kører ind i på sidestierne i foreningen, men leverer til den store parkeringsplads. Resten af parkeringforbudt-skiltene er sat op på Lille Strandstien. Der opfordres til at overholde 15 km på stierne.

5.3. Vurderings- og byggesager: Intet nævneværdigt.

5.4. Hjemmeside: Transportopslag sendes til Lonnie

5.5. Broen og materialegården: Broen er ude. Stor tak til bisserne. Flot arbejde. Bådene ved stranden skal sættes i vandet eller fjernes.

5.6. Foreningshus, legeplads : Foreningshuset må udlejes igen. Tømrer bestilt til foreningshuset.

5.7. Sociale arrangementer: Der åbnes for sangaften, hvis Sundhedsstyrelsens retningslinjer overholdes. Skt. Hans aflyst. Loppemarkedet aflyst.

5.8. Renovation, gartner, fællesarealer: Renovationen kører. Der kigges på en trappeløsning til havecontaineren. Gartner bestilt. Havearkitekt har fremsendt skitse til fællesarealet. Vi afholder møde med kun dette på dagsordenen.

5.9. Købmandsbutikken: Vi køber et parkeringsskilt, der viser ind på parkeringspladsen, så vi undgår for meget trafik foran købmanden.

5.10. Salg og overdragelser af haver: Velkommen Birkestien 10.

5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet : Vi afventer generalforsamlingen.

6. Generalforsamling og TO-DO-liste: Intet nyt.  Vi afventer Sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

7 . Evt.: Processen omkring stærkt misholdte haver er i gang.

Mødet sluttede 21:32
Referent Søren