Søndergården, torsdag den 7. februar 2019 kl. 18.00

Tilstede: Nicklas, Marianne, Adi, Per, Erik, Henrik, Janusz, Lars Bastholm, Randi, Mette
Afbud: Søren.

Dagsorden:
1.Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra d.10.01.2019
3. Meddelelser fra formanden
4. Regnskab –
5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.
5.1. Dræn, vand, kloak:
5.2. Trafik- og gadebelysning
5.3. Vurderings- og byggesager
5.4. Hjemmeside
5.5. Broen og materialegården
5.6. Foreningshus, legeplads
5.7. Sociale arrangementer
5.8. Renovation, gartner, fællesarealer
5.9. Købmandsbutikken
5.10. Salg og overdragelser af haver
5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet
6. Generalforsamling 2019 med gennemgang af TO-DO listen.
7. Evt.


1.Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er godkendt med ændring af dato fra d.6. til d.7.

2. Godkendelse af referat fra d.10.01.2019
Referatet er godkendt.

3. Meddelelser fra formanden
– intet nyt.

4. Regnskab
Lars Bastholm gennemgik regnskabet og det blev godkendt med få rettelser.

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.
5.1. Dræn, vand, kloak:
Bestyrelsen kontakter HOFOR vedr. at få aflæsning af vand flyttet til d.30.09. Så der ikke hvert andet år er differencer i regnskabet, da HOFOR pt. aflæser vand d.30.01.
Mindre  udskiftning af hoveddrænspumpens styrende automatik komponenter, på grund af svigt fra samme komponenter.

5.2. Trafik- og gadebelysning
Bestyrelsen henstiller til, at man overholder fartbegrænsninger – også om vinteren.

5.3. Vurderings- og byggesager
Der har været én vurdering siden sidste bestyrelsesmøde.

5.4. Hjemmeside
Intet nyt.

5.5. Broen og materialegården
Broen sættes ud d.3. og 4.maj 2019 – der er indkøbt materialer.

5.6. Foreningshus, legeplads
Intet nyt.

5.7. Sociale arrangementer
Der har ikke været nogen arrangementer siden sidst.

5.8. Renovation, gartner, fællesarealer
Dagrenovation til grøn container ved foreningshuset tømmes den første uge i marts – containeren er kun til små poser – ikke store affaldssække.

5.9. Købmandsbutikken
Åbner til påske –  altså medio april.

5.10. Salg og overdragelser af haver
Intet nyt.

5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet
Bestyrelsen oplever, at der gentagne gange er modstridende udmeldinger fra Kolonihaveforbundet, om gældende regler og praksis.

6. Generalforsamling 2019 med gennemgang af TO-DO listen. Bestyrelsen fik justeret på enkelte ting.

7. Evt.

Mødet sluttede kl.23.55.
Mvh.
Mette