Bestyrelsesmøde i Søndergården.
Torsdag den 10. januar 2019 kl. 18.00

Tilstede: Marianne, Adi, Per, Søren, Henrik, Janusz, Erik, Randi, Mette
Nicklas deltog senere

Dagsorden:
1.Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra d.08.11.2018
3. Meddelelser fra formanden
4. Regnskab
5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.
5.1. Dræn, vand, kloak: 5.2. Trafik- og gadebelysning
5.3. Vurderings- og byggesager
5.4. Hjemmeside
5.5. Broen og materialegården
5.6. Foreningshus, legeplads
5.7. Sociale arrangementer
5.8. Renovation, gartner, fællesarealer
5.9. Købmandsbutikken
5.10. Salg og overdragelser af haver
5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet
6. Generalforsamling 2019 med gennemgang af TO-DO listen.
7. Evt.

1.Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.

2. Godkendelse af referat fra d.08.11.2018
Referatet er godkendt.

3. Meddelelser fra formanden
Projektet med beskæring mod Kålmarken er gennemført.
Vedr. dige så har Dragør Kommune besluttet, at der skal arbejdes hen imod en 100 års sikring, og varslet der vil blive indkaldt til borgermøder sommeren 2019. Bestyrelsen henviser til Dragør Kommunes hjemmeside eller Facebook.
December har været meget stille og rolig.

4. Regnskab
Afventer årsregnskabet.

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.:
5.1. Dræn, vand, kloak:
Det ser umiddelbart ud til at hjørnet Vinkelstien/Langstien profiterer af de tiltag, der er lavet med nye dræn.
Der arbejdes på, at der reetableres strøm til pumpen i vandmålerbrønden på p-pladsen.
Alle tilgængelige vandmålere er blevet tjekket for utætheder og fejllukning.

5.2. Trafik- og gadebelysning
En itu gadelampe er blevet skiftet.
Foreningen påtænker at anskaffe et mindre stillads.

5.3. Vurderings- og byggesager
Der har været møde i vurderingsudvalget og der arbejdes videre med at skabe større gennemsigtighed i vurderinger.
Der har været en enkelt henvendelse vedr. byggeri.

5.4. Hjemmeside
Hjemmesiden er blevet opdateret. Bestyrelsen vil gerne høre fra medlemmerne, hvis de har gode ideer til forbedringer og opfordrer til at medlemmerne tilmelder sig nyhedsbrevet.

5.5. Broen og materialegården
Der bliver bestilt materialer til broen.
Broen sættes op 4.maj 2019 og dagene op til vil der laves forberedende arbejde.

5.6. Foreningshus, legeplads.
Intet nyt.

5.7. Sociale arrangementer
D.7.april 2019 flaghejsning kl.11.00
D.14.juni 2019 grillaften
D.16.juni 2019 børnecafé
D.28.juli 2019 loppemarked
D.27.september 2019 vandaflæsning
D.5.oktober 2019 broen ind.

5.8. Renovation, gartner, fællesarealer
Intet nyt.

5.9. Købmandsbutikken
Intet nyt.

5.10. Salg og overdragelser af haver
Velkommen til nye medlemmer Hovedstien 7 og Daddelstien 23.

5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet.
Der er kontingent stigning til 317 kr. om året pr. have – i vores forening betyder det fra 91.000kr.til 108.000kr. Kolonihaveforbundet har valgt at nedlægge alle udvalg der iblandt andelsudvalget. Udvalget som skulle arbejde for at andelshaver kunne få nogle vilkår.

6. Generalforsamling 2019 med gennemgang af TO-DO listen.
To-Do listen blev gennemgået og opgaver fordelt.

7. Evt.

Mødet sluttede kl.21.55.

Med venlig hilsen
Mette