Vigtig information til A/H Søndergårdens medlemmer i forbindelse med kolonihaveforbundet

Tilbage på A/H Søndergårdens ordinære generalforsamling d. 29 april 2019 blev det besluttet af et flertal af medlemmerne, (137 for og 55 imod ) at bestyrelsen skulle kontakte advokat Rasmus Hoffery Nielsen. Rasmus H. Nielsen skulle tage kontakt til kolonihaveforbundet i håb om en dialog i forbindelse med at få ophævet den klausul /servitut, som er i vores skøde og som indebærer, at vi ikke kan melde os ud af kolonihaveforbundet, selvom vi følger forbundets almindelige regler for udmeldelse. Advokat Rasmus H. Nielsen henviste til aftalelovens § 36, som en mulighed til, at få ophævet klausulen, så vi derefter kan melde os ud en af kolonihaveforbundet.

Den 13 september 2019 sendte advokat Rasmus H. Nielsen brev til kolonihaveforbundet på vegne af A/H Søndergården, i håb om en dialog ang. ophævelse af klausulen / servitutten i vores skøde og derefter udmeldelse af forbundet.

Advokaten og bestyrelsen har modtaget et forventet svar fra kolonihaveforbundet d. 3 oktober 2019.

Svaret fra kolonihaveforbundet: Kolonihaveforbundets forretningsudvalg har nu behandlet brevet af d. 13 september 2019 omkring A/H Søndergårdens udmeldelse fra kolonihaveforbundet. Forretningsudvalget udtalte, at de ikke vil tage stilling til spørgsmålet, før de formelle betingelser for udmeldelse i forbundsvedtægtens § 6 er opfyldt.

På baggrund af dette svar kan bestyrelsen i samråd med advokat Rasmus H. Nielsen allerede nu varsle en afstemning om udmeldelse af kolonihaveforbundet på førstkommende ordinære generalforsamling mandag d.27 april 2020. Der vil i den mellemliggende tid blive arbejdet på sagen.

Ordinær generalforsamling MANDAG D. 27 april 2020

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer, hvad enten man er for eller imod udmeldelsen af kolonihaveforbundet, til at møde op personligt, da vi IKKE kan stemme ved fuldmagt, derfor er det meget vigtigt, at medlemmerne møder op personligt for at afgive deres stemme.

Læs derfor herunder kolonihaveforbundets udmeldelsesregler §6.

§ 6. Medlemskabets ophør

1. Haveforeninger kan under iagttagelse af følgende bestemmelser foretage udmeldelse:

a) Beslutningen om udmeldelse skal være truffet på en i foreningen afholdt generalforsamling, hvortil medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen er blevet underrettet om, at spørgsmålet om udmeldelse er til behandling.

b) Ledelsen inden for Kolonihaveforbundet og den lokale kreds har ret til at lade sig repræsentere på generalforsamlingen, hvorfor såvel forbund som kreds samtidig med foreningens medlemmer skal have tilsendt indkaldelse med dagsorden samt eventuelle bilag. Ledelsen indenfor forbund og den lokale kreds har taleret, men ikke stemmeret.

c) Beslutningen om udmeldelse er kun gyldig, såfremt mindst 2/3 af haveforeningens antal udlejede haver har givet personligt fremmøde på generalforsamlingen, og mindst 3/4 af de afgivne stemmer er gået ind for udmeldelse.

d) Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

e) Udmeldelse skal foretages skriftligt til Kolonihaveforbundet og den lokale kreds senest 6 måneder før udmeldelsesdatoen ledsaget af afstemningsresultatet, der skal være attesteret af generalforsamlingens valgte dirigent.

f) Udmeldelse gælder fra en 1. januar, hvorefter foreningen mister ethvert krav på Kolonihaveforbundet og kredsen.

A/H Søndergårdens bestyrelse kan endvidere oplyse, at en udmeldelse af kolonihaveforbundet intet ændrer i vores retsstilling i forhold til myndighederne, dvs. vores juridiske forhold til staten, amt/region og kommune. Og har heller ingen indflydelse på ejendomsvurderinger og den deraf følgende ejendomsværdibeskatning.

Allerede i 1995 valgte Dragør kommune og Landbrugs og Fiskeriministeriet at frafalde deres påtaleret i vores skøde. Det er kun Kolonihaveforbundet ene og alene, som har påtaleret i dag.

Til orientering er kontingentet til Kolonihaveforbundet de sidste 10 år steget fra 74.000 kr. til 123.454 kr. Alene det sidste år steg kontingentet ca. 33.000 kr. Og vi kan forvente yderligere stigninger.

MVH A/H Søndergårdens bestyrelse.