Der har været problemer med nogle kloaker og derfor genudsender vi nedenstående info, hvoraf tydeligt fremgår, hvad der er den enkelte andeshavers eget ansvar og hvad vi er fælles om, når det angår kloak. Til orientering kan du downloade et kloakkort her.

Efterår 2019 + 2023

Vigtig information til samtlige andelshaver i A/H Søndergården.

Fra bestyrelsen opfordres alle medlemmer til at finde deres egen kloak, og få tjekket
om beton dækslet ( ca 50 cm i diameter ) ligger over jordoverfladen. Hvis ens kloakdæksel
ligger under jordoverfladen er der stor sandsynlighed for, at der falder jord ned i vores
kloaksystem som kan medvirke til stop i vores kloakker. I byggemarkeder kan man købe
kloak betonringe og dermed forhøje kloakken så den kommer over jordhøjde. Også her skal
dækslet altid være på så der er lukket for evt. lugtgener – rotter og igen så der ikke falder dyr
ned i.

Hvert enkelt medlem har selv ansvaret for kloakken på egen grund. Derfor er det meget
vigtigt, at vi hver især ved, hvor jeres kloakdæksel er placeret på egen grund, og igen at der
er ryddet og pænt omkring så der altid er tilgængeligt ved evt. kloak stop. Dette både for ens
egen skyld, men også for de naboer man deler kloakrør med.
Det anbefales også på det kraftigste at netop ved brug af toilettet skal man ikke spare på
vandet. Brug derfor ofte det store skyl.
Kloakledningen fra dit havelod ud til vejen har du/I selv ansvaret for og der er fra 2 til 6 brugere på hver streng. Aftal indbyrdes, hvad I gør hvis problemet opstår.
Er der problemer med foreningens fælles kloaknet kontakter du bestyrelsen, der foretager det nødvendige.”

AH Søndergårdens vedtægter uddrag
Paragraf 10 A
a) Medlemmerne er forpligtet til at efterkomme enhver af generalforsamlingen
eller bestyrelsen taget beslutning, som vedrører reguleringen af foreningens
fælles interesser, herunder beslutninger om bebyggelse og beplantning m.v.
såvel på fællesområder som på de enkelte havelodder.
b) De enkelte havelodder må ikke beplantes på en sådan måde, at det kan
skade fællesarealer, herunder veje, fællesanlæg og fælles installationer,
herunder dræn og kloak, og andres havelodder. Dette gælder såvel
beplantningens rodnet som de dele af beplantningen, der er over jorden.
c) Bestyrelsen/generalforsamlingen kan træffe afgørelse om, at beplantning,
herunder allerede eksisterende træer og anden beplantning, i strid med pkt.
b) skal fjernes på andelshaverens regning.
d) Omkostninger i forbindelse med udbedring af skader på fællesarealer,
herunder kloak, forsynings- eller drænledninger eller asfaltbelægning på vej,
forvoldt af træer på haveloddet, vil blive pålagt det pågældende medlem.
e) En andelshaver er berettiget til efter begæring at få forelagt en
bestyrelsesbeslutning i henhold til pkt. c), der vedrører den pågældendes
havelod, for generalforsamlingen.
f) Det er ikke tilladt at installere brændeovne hverken i bygninger eller på
haveloddern

Med venlig hilsen
AH Søndergården
Bestyrelsen