Byggeri

 

Når du vil bygge nyt, bygge om eller bygge til, skal du altid sende ansøgning til bestyrelsen.

Når du sender byggeansøgningen bedes du indbetale kr. 2.500 til dækning af sagens omkostninger til:
Danske Bank reg. 3361 10736390 – husk at skrive byg + haveadresse eller Mobile pay: 195875. Ansøgningen behandles først når beløbet er modtaget.

Ansøgning sendes via byggeudvalget eller mail til byg@ah-soendergaarden.dk

BEMÆRK: Byggeri i AH Søndergården skal altid følge Dragør kommunes Lokalplan 18A samt overholde Søndergårdens vedtægter (senest revideret 2017)

VIGTIGT: Husk ALTID at vise hensyn ved nybyggeri – og HUSK at dræn skal reetableres ved fundamentstøbning!

Du kan se en oversigt over dræn i foreningen her

 

Du skal være opmærksom på at følge nedenstående tillæg til vedtægter

Tillæg til vedtægterne er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 10. august 2017. (PDF)
Disse byggevedtægter er supplement til Lokalplan 18A. (PDF)

1. Hvis der bygges andet end symmetrisk saddeltag 4,5 m til tagryg jf. Lokalplan 18A, se ill. side 8, må kolonihavehusets maksimale højde ikke overstige 3,5m fra terræn til rygning. Dette gælder f.eks. asymetrisk saddeltag, mansardtag, tøndetag, fladt tag og københavnertag.

2. Der må max. etableres en hems på 4,5 kvm og der skal på byggetegningerne vises en snittegning som viser indvendig højde og konstruktions opbygning. Kviste på tag er ikke tilladt.

3. Såfremt bestyrelsen skønner, der er behov for en faglig konsulent i en konkret byggesag, kan bestyrelsen rekvirere en byggesagkyndig for at afklare evt. tvist.

Salær betales af byggeansøgeren.

Begrundelse: Der bygges stadig flere nye huse i A/H Søndergården og der kan opstå interesse-/tolkningskonflikt mellem bygherre og byggeudvalg og derfor kan der være god grund til at benytte sig af professionel assistance.

4. Påbegyndt byggeri skal udvendigt være afsluttet indenfor 1 år fra byggegodkendelsen.

Overskrides denne frist skal bygherre fremsende ny byggeansøgning. Såfremt væsentlige grunde f.eks. sygdom eller lignede, kan der søges dispensation.

5. Søndergårdens medlemmer skal i øvrigt følge lokalplan 18A samt foreningens vedtægter. Såfremt dette ikke overholdes kan bestyrelsen pålægge bygherre at stoppe arbejdet.

Medfølgende omkostninger påhviler alene bygherre/byggeansøger.

6. Tårne, spir og lignende specielle bygningsdele, jf. Lokalplan 18A afs. 7.3, må ikke bygges som udsigtstårne, hvorfra der gives indsigt til andre haver.

7. Når byggeri er færdigt, skal foreningens bestyrelse have besked. Bestyrelsen vil herefter foretage en besigtigelse af bebyggelsen, for at sikre, at de godkendte tegninger er overholdt.

AH Søndergaardens bestyrelse

Du skal også være opmærksom på følgende:

 

Drivhus

Drivhuse må max være 12 m2 og skal holde en afstand på min 1,5 m fra  nabolod, og min. 13 m fra adgangsvej. Højden må max være 2,7 m.

Ansøgning  om drivhuse i Søndergården skal sendes til bestyrelsen, som sender ansøgningen til Dragør Kommune, hvor ansøger herefter vil modtage en lokalplangodkendelse.

Der skal derfor fremsendes en skitsetegning til den bestyrelsesansvarlige i byggeudvalget over drivhusets placering i haven for godkendelse.

Legehus: Bestyrelsen har i samarbejde med Dragør kommune fastlagt, at legehuse ikke indgår i det bebyggede areal på 55m2, hvis det ikke bruges til ophold for voksne mennesker. Legehuset må max. være 2 m2 og 1,60m i højden, og der skal ikke søges byggetilladelse. Legehuse skal overholde afstandskrav til skel som angivet i Lokalplan 18A.

Solceller: Dragør kommune accepterer solceller på gavle. På taget skal man være opmærksom på at solceller skal medregnes i højden, og de må ikke stå på stativ på tag. Endvidere henvises til Lokalplan 18As bestemmelsens afsnit 7.1 med ordlyden: ”Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer på tage”.
Bestyrelsesreferat 13.august 2014

Jordhøje samt træterrasser: Bestyrelsen har været i dialog med Dragør kommune og der er aftalt enighed om, at jordhøje fx efter nyt byggeri skal fjernes indenfor rimelig tid, og at udendørs træterrasser kun må have samme højde som husets gulv.
Bestyrelsesreferat 13.august 2014.