Referat fra Bestyrelsesmøde i Søndergården.
Torsdag den 14.marts 2019 kl. 18.00Dagsorden:

1.Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra d.07.03.2019
3. Meddelelser fra formanden
4. Regnskab –
5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.
5.1. Dræn, vand, kloak:
5.2. Trafik- og gadebelysning
5.3. Vurderings- og byggesager
5.4. Hjemmeside
5.5. Broen og materialegården
5.6. Foreningshus, legeplads
5.7. Sociale arrangementer
5.8. Renovation, gartner, fællesarealer
5.9. Købmandsbutikken
5.10. Salg og overdragelser af haver
5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet
6. Generalforsamling 2019 med gennemgang af TO-DO listen.
7. Evt.


Tilstede: Marianne, Adi, Per, Søren, Henrik, Janusz, Erik, Randi, Nicklas, Mette.

Referat:

1.Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen er godkendt.

2. Godkendelse af referat fra d.07.03.2019. Referatet er godkendt.

3. Meddelelser fra formanden
Vedr. udskiftning af el-målere; alle medlemmer vil modtage et brev fra Kamstrup, som adviserer tidspunktet for udskiftningen og allerede indgåede særaftaler bibeholdes.

Bestyrelsen har ingen indflydelse på denne beslutning og det er udelukkende firmaet Kamstrup der administrerer dette projekt.

4. Regnskab. Intet nyt.

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.

5.1. Dræn, vand, kloak: Drænet på Vinkelstien og Langstien ser ud til at fungere og det er dejligt. Der indkaldes til drænmøde snarest.

5.2. Trafik- og gadebelysning. Intet nyt.

5.3. Vurderings- og byggesager. Der har været to nye vurderinger. Der er kommet 5 nye byggesager de sidste to uger.

Det er vigtigt, at medlemmerne er bevidste om, at der ved opsætning af drivhuse  også søges om byggetilladelse hos bestyrelsens byggeudvalg, som herefter sender ansøgningen til kommunen og kommunen samt at lokalplan 18A skal overholdes.

5.4. Hjemmesiden. Intet nyt.

5.5. Broen og materialegården.Der er kommet træ til broen og brobisserne vil snart blive indkaldt. Og en ny vogn bliver taget i brug ved broudlægningen..

5.6. Foreningshus, legeplads. Rengøringen af foreningshuset starter i morgen. Der er kommet 12 bookninger i starten af marts.

5.7. Sociale arrangementer
Sangaftener bliver torsdage kl.19.00-21.00:
D.06.06.2019
D.04.07.2019
D. 01.08.2019
D.05.09.2019

5.8. Renovation, gartner, fællesarealer: Bestyrelsen har forespurgt om dagrenovationen kan flyttes fra onsdag til mandag og RAC har svaret, at det vil de undersøge og vende tilbage med et svar hurtigst  muligt.

5.9. Købmandsbutikken. Købmanden åbner omkring påske.

5.10. Salg og overdragelser af haver: Velkommen til nye medlemmer på Vinkelstien 8.

5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet. Intet nyt.

6. Generalforsamling 2019 med gennemgang af TO-DO listen. De forskellige indkaldelser og dokumenter er blevet trykt – og vil blive pakket i konvolutter og sendt.

7. Evt.

Mødet sluttede kl.21.30.

HUSK: Næste bestyrelsesmøde d.11.04.19 – kl.17.00

Med venlig hilsen
Mette