Bestyrelsesmøde i Søndergården, torsdag den 9. maj 2019 kl. 18

Tilstede: Adi, Søren, Henrik, Erik, Randi, Nicklas, Lisbeth
Afbud: Per

Dagsorden:
1.Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra d.11. april 2019
3. Meddelelser fra formanden
4. Regnskab –
5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.
5.1. Dræn, vand, kloak:
5.2. Trafik- og gadebelysning
5.3. Vurderings- og byggesager
5.4. Hjemmeside
5.5. Broen og materialegården
5.6. Foreningshus, legeplads
5.7. Sociale arrangementer
5.8. Renovation, gartner, fællesarealer
5.9. Købmandsbutikken
5.10. Salg og overdragelser af haver
5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet
6. Generalforsamling 2019 sidste tjek.
7. Evt.


Referat:
1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2. Godkendelse af referat fra torsdag den 11. april: Godkendt

3. Meddelelser fra formanden: Den nye bestyrelse blev konstitueret. Velkommen til Nicklas som ny formand, Lisbeth som nyt bestyrelses-medlem og Søren som sekretær. Næstformandsposten klares i fællesskab.
Mail fra Henrik angående muligheden for udarbejdelse af en ny forretningsorden for bestyrelsen. Gammel forretningsorden sendes rundt til inspiration.
Mail fra Henrik angående bestyrelsesseminar. Det foreslås, at vi afsøger muligheden for et internt kursus.

4. Regnskab: Intet nyt.

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.

5.1. Dræn, vand, kloak: Drænmøde afholdt. Der er blevet aftalt at gå videre med en ny drænløsning fra Vinkelstien til Cederstien via Langstien.

5.2. Trafik- og gadebelysning: Ingen problemer.

5.3. Vurderings- og byggesager: Intet nyt.

5.4. Hjemmeside: Fungerer godt.

5.5. Broen og materialegården: Broen sat ud lørdag den 4.maj. Dagen forløb flot. Kæmpe stort tak til alle der deltog.
Materialegården og fællesarealet ryddet flot op.

5.6. Foreningshus, legeplads: God gang i udlejningen af foreningshuset.
Med udgangspunkt i legepladsuheldet i Ballerup vil vi hyre et firma til at gennemgå sikkerheden på legepladsen. Desuden diskuterede vi en mulig optimering af legepladsen i fremtiden.

5.7. Sociale arrangementer: Muligheden for at tillade købmanden at sælge drikkevarer til vores arrangementer blev positivt modtaget.
Frivillige til de sociale arrangementer må meget gerne henvende sig til Adi (28553385). Sidste år blev børnecaféen aflyst…

5.8. Renovation, gartner, fællesarealer: Renovationen kører. Nye folk på græsslåmaskinen. Udhængsskabet foreslås renoveret.
Bådene skal være i vandet 1. juni.

5.9. Købmandsbutikken
Købmanden vil gerne opsætte to stolper til trailerne. Nicklas taler med ham.
Købmanden vil gerne opsætte et lille cafémiljø. Vi foreslår prøveperiode.
Købmanden søger om en begrænset huslejenedsættelse. Der foreslås et fri-kvartal i år, da købmanden har foretaget mange nye og forbedrende investeringer.

5.10. Salg og overdragelser af haver: Ingen salg.

5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet: Dialog med advokat vedrørende generalforsamlingsbeslutningen om mulighederne for fjernelse af klausul.

6. Evt.: Legetøj bringes ud legepladsen. Vi opfordrer endnu i år til at brugerne sørger for grundig oprydning på legepladsen.
Ansvarsområder for næste år gennemgået og opdateret.
Næste bestyrelsesmøde er d. 13.06.2019.

Mødet sluttede kl. 20.30

Med venlig hilsen Søren