Tilstede: Marianne, Nichlas, Randi, Per, Karin, Erik, Martin, Adi, Mette
Afbud: Dorte

Dagsorden:

1.Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra d.09.11. 2017
3. Meddelelser fra formanden
4. Regnskab
5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.
5.1. Dræn, vand, kloak
5.2. Trafik- og gadebelysning
5.3. Vurderings- og byggesager
5.4. Hjemmeside
5.5. Broen og materialegården
5.6. Foreningshus, legeplads
5.7. Sociale arrangementer
5.8. Renovation, gartner, fællesarealer
5.9. Købmandsbutikken
5.10. Salg og overdragelser af haver
6. Foreningens 60 års fødselsdag
7. Generalforsamlingen
8. Evt.

———————————————————————————

1.Godkendelse af dagsordenen.
Er godkendt.

2. Godkendelse af referat fra d.09.11. 2017
Er godkendt.

3. Meddelelser fra formanden: forskellige medlemmers henvendelser blev drøftet.

4. Regnskab: årsregnskabet er under udarbejdelse.

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.:
5.1. Dræn, vand, kloak
– Dræn: D. 09.01.2018 fik bestyrelsen afslag fra Dragør kommunen om at føre dræn ud i grøften ved Bachersmindevej. Der har været arbejdet med flere forskellige dræn løsninger gennem året, som ikke har kunnet realiseres, hvilket betyder at Drænudvalget går i proces omkring at finde nye løsninger.

– Vand: Der er åben for vandet og jordtemperaturen følges nøje. Ønsker man selv at følge jordtemperaturen, kan man se det på: landbrugsinfo.dk  -Jordtemperaturen i foreningen har endnu ikke været under 3 grader i 10cm dybde.
– Kloak: Der er intet nyt.
– Vand: Grundvandet står højt og er et generelt problem for hele Amager. Se link: https://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/blankt-vand-paa-marker-og-smaskvaade-graesplaener-vandet-staar
– To bestyrelsesmedlemmer og én fra drænudvalget deltog i kommunens møde vedr. dige. Dragør Kommune er en af de ti kommuner i Danmark som er blevet pålagt at kystsikre. På foreningens hjemmesider er der lagt oplægget ”Stormflodssikring Dragør Kommune”. Bestyrelsen opfordrer alle sine medlemmer om at bidrage og forholde sig til Dragør Kommunes kystsikrings projekt ved at sende mail/Facebook inden 25.02.18 til: diger@dragoer.dk og ”Diger i Dragør”

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmerne til at deltage i kommunens Åbent Stormøde d.06.02.18 – kl.19-21 i Hollænderhallen. Bestyrelsen drøftede sagen og tænker at indstille den ´100 årige medium sikkerheds sikring ’ som den mest attraktive løsning samt at adgangen til foreningens badebro sikres.

5.2. Trafik- og gadebelysning: Der er blevet repareret to lamper på garantien på Vinkelstien og Langstien.

5.3. Vurderings- og byggesager
– der har været en henvendelse fra fire medlemmer, som ønsker at komme i dialog vedrørende en alternativ måde at foretage vurderinger ved salg.  Vurderings og byggeudvalget tager kontakt til gruppen. Der har været en vurderings sag siden sidste møde.

5.4. Hjemmeside – ok

5.5. Broen og materialegården:broen lægges ud i weekenden d.5.-6.maj,opslag flg på hjemmesiden.

5.6. Foreningshus, legeplads:
– elektronisk booking af foreningshuset via foreningens hjemmeside bliver muligt fra februar. Har man ikke elektronisk adgang kan man fortsat ringe til 53661958.
– der er blevet indhentet tre tilbud på reparation/udskiftning af forenings husets tag og der afvente svar fra alle tre firmaer, pt. har kun to svaret.

5.7. Sociale arrangementer

5.8. Renovation, gartner, fællesarealer
– Renovationsudvalget har sat dagrenovationsprojektet på stand by og afventer Dragørs Kommunes varsling om ændring af deres renovationsplaner. Derfor vil der ikke være ændringer for Søndergårdens dagrenovation i 2018.

5.9. Købmandsbutikken

5.10. Salg og overdragelser af haver: velkommen til de nye medlemmer på Ahornstien 23, Birkestien 10, Elmestien 20 og Markstien 1

6. Foreningens 60 års fødselsdag: lørdag d.18.08.2018. Der laves en to-do liste for fødselsdagen.

7. Generalforsamlingen: ToDo liste, udkast til indkaldelsen, fordeling af beretningsopgaver

8. Evt.:

Historisk beslutningsprotokol:
– der arbejdes videre med at samle diverse beslutninger sammen fra gamle dokumenter og referater. Såfremt medlemmer har tidligere referater eller andre dokumenter, er man velkommen til at sende dem til bestyrelsen.

Mødet sluttede kl.22.20.

Næste bestyrelsesmøde er den 8.februar kl 18, hvor også revisionsfirmaet Time Vision deltager

Referent Mette.